Studia Podyplomowe "Melioracje Wodne"

 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE

Organizator:

Wydział Budownictwa i Architektury/ Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Adres studiów podyplomowych:

Studia Podyplomowe Melioracje Wodne

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Architektury

70-311 Szczecin

al. Piastów 50, pok. 158

Kierownik studiów:

dr hab. inż. Tadeusz Durkowski, prof. ZUT

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska

71-434 Szczecin, ul. Słowackiego 17, pok. 243  tel. 91 449 6414

e-mail: Tadeusz.Durkowski@zut.edu.pl

Sekretariat studiów:

mgr Urszula Tusińska

Wydział Budownictwa i Architektury

Katedra Geotechniki

70-311 Szczecin

al. Piastów 50, pok. 158, tel. 91 449 43 71

e-mail: ula@zut.edu.pl

Adresaci, do których skierowana jest oferta studiów podyplomowych:

Studia podyplomowe Melioracje Wodne adresowane są do absolwentów uczelni wyższych, wszystkich kierunków, chcących wyspecjalizować się lub pogłębić wiedzę w zakresie problematyki gospodarki wodnej, a w szczególności zagadnieniach melioracji wodnych. Zakres studiów obejmuje zarówno podstawy teoretyczne, jak i zagadnienia praktyczne związane z wybranymi działami gospodarki wodnej, budownictwa wodnego i ziemnego, inżynierii wodno-melioracyjnej. Folder VII edycji

Cel studiów

Studia podyplomowe Melioracje Wodne przeznaczone są dla absolwentów uczelni wyższych, wszystkich kierunków chcących wyspecjalizować się lub pogłębić wiedzę w zakresie problematyki gospodarki wodnej, a w szczególności zagadnieniom melioracji wodnych. Zakres studiów obejmuje zarówno podstawy teoretyczne, jak i zagadnienia praktyczne związane z wybranymi działami gospodarki wodnej, budownictwa wodnego i ziemnego, inżynierii wodno-melioracyjnej.

 

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych stanowiące potwierdzenie kwalifikacji do pracy w zakresie melioracji wodnych.

Czas trwania:

Program studiów obejmuje wykłady, ćwiczenia realizowane w systemie niestacjonarnym przez dwa semestry i zajęcia terenowe w okresie letnim. 

Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa w Szczecinie, ul Słowackiego 17

 

REKRUTACJA

Warunki rekrutacji:

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Kwalifikacja dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje komisja rekrutacyjna na podstawie informacji o wykształceniu kierunkowym oraz doświadczeniu zawodowym kandydatów

Zasady i tryb naboru:

Podstawą przyjęcia na studia jest złożenie wszystkich wymienionych niżej dokumentów i wniesienie opłaty semestralnej.

Limit miejsc:

Planowana liczba słuchaczy na studiach podyplomowych Melioracje Wodne wynosi 30 osób.

Warunek przyjęcia:

Na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich (studiów jednolitych magisterskich lub studiów drugiego stopnia) lub studiów pierwszego stopnia (licencjackich albo inżynierskich).

Wymagane dokumenty:

W ramach rekrutacji wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

a) podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, (wzór podania)

b) kwestionariusz osobowy, (wzór kwestionariusza osobowego)

c) 1 zdjęcie,

d) dyplom ukończenia studiów wyższych lub jego kopia.

Termin nadsyłania zgłoszeń:

VII edycja studiów podyplomowych rozpocznie się od  05 października 2018 i będzie trwać do 30 czerwca 2019.

Koszt uczestnictwa w zajęciach na studiach podyplomowych:

Studia Podyplomowe Melioracje Wodne są odpłatne. Koszt uczestnictwa wynosi 5000 zł za całość studiów, wnoszony w dwóch ratach po 2500 zł za semestr lub w ratach po uzgodnieniu z kierownikiem studiów.

 

PROGRAM KSZTAŁCENIA

Program kształcenia:

rok akademicki 2018/2019 - siódma edycja: Program kształcenia na studiach podyplomowych Melioracje Wodne

Program i plan studiów:

Wykaz przedmiotów

Terminy zajęć:

Plan studiów zostanie ogłoszony przed rozpoczęciem zajęć

 

Ramowy zakres tematyczny:

Zakres tematyczny studiów podyplomowych odpowiada wybranemu zakresowi kierunku studiów wyższych: budownictwo, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, rolnictwo. Realizowane przedmioty to m.in.; hydrologia z elementami hydrogeologii, hydraulika, mechanika gruntów, budownictwo ziemne, regulacje rzek, melioracje rolne i leśne, budownictwo wodne, gospodarka wodna i ochrona wód, podstawy rolnictwa, geodezji, gleboznawstwo melioracyjne. 

Melioracje obejmują działania techniczne i agrotechniczne regulujące stosunki wodne w obszarach zarówno zurbanizowanych, jak i eksploatowanych rolniczo. Ich skutkiem jest wprowadzanie pożądanych zmian w ekosystemach rolniczych, leśnych czy wodnych w celu poprawy produktywności i zapewnienia ekonomicznej efektywności gospodarowania. Działalność melioracyjna może łagodzić skutki występowania ekstremalnych zjawisk hydrologicznych: powodzi i susz, (czego doświadczyliśmy w roku 2010). Melioracje umożliwiają także, zwiększenie efektywności gospodarowania zasobami przyrody z uwzględnieniem ochrony i racjonalnego kształtowania środowiska przyrodniczego. Studia skierowane są do pracowników sfer związanych z melioracjami rolnymi i wodnymi, budownictwem wodno-melioracyjnym i wodnym, do pracowników urzędów różnych szczebli zajmujących się szeroko pojętymi zagadnieniami gospodarowania wodą, w tym zabezpieczeniem przed powodziami i suszą oraz do samorządów gminnych, powiatowych, wojewódzkich. 

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz specjaliści w danej dziedzinie.

Warunki ukończenia studiów:

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie wszystkich przedmiotów z programu studiów oraz złożenie pracy końcowej.

Forma zakończenia studiów podyplomowych::

Na zakończenie studiów podyplomowych odbywa się egzamin końcowy.

Zakres końcowego egzaminu:

Egzamin końcowy składa się z przedstawienia i opisu pracy końcowej wykonanej przez słuchacza oraz sprawdzenia wiedzy związanej z tematyką pracy - słuchacz odpowiada na pytania zadane przez członków komisji egzaminacyjnej.

Termin  i forma nadsyłania zgłoszeń

Rekrutacja od 1 sierpnia 2018 do 31 października 2018r.

Należy wypełnić formularz elektronicznej rekrutacji znajdujący się pod tym adresem

Miejsce:

Lokalizacja:

Zajęcia przewidziane w ramach studiów podyplomowych odbywać się będą w  salach wykładowych WKŚiR ZUT
w Szczecinie ul Słowackiego 17.

Baza hotelowa:

Dotychczasowi słuchacze SPMW często w czasie zjazdów korzystali z następujących hoteli: "Willa Ogrody”
ul. Wielkopolska 19 lub Hotel „Kapitan” ul. Narutowicza 17