Informacje podstawowe o KRK

Pomocne informacje i publikacje o KRK

 

  1.  AUTONOMIA PROGRAMOWA UCZELNI, Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, Projekt MNiSW współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Krajowe Ramy Kwalifikacji w szkolnictwie wyższym jako narzędzie poprawy jakości kształcenia” Priorytet IV PO KL, Działanie 4.1. Poddziałanie 4.1.3, Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski, Warszawa 2010. 01_Ramy_kwalifikacji_dla_szk_wyzsz.pdf
  2. Kraśniewski A.: Jak przygotowywać programy kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego?, MNiSW 2011. 02_publikacja_MNISW_A.Kraśniewski.pdf
  3. Prezentacja Prorektora W. Biedunkiewicza na temat KRK, ZUT, Szczecin 2012. 03_Ramy kwalifikacji_II.pdf
  4. O sylabusach na skróty wybrane zagadnienia z prezentacji Prorektora W. Biedunkiewicza na temat KRK, ZUT, Szczecin 2012. 04_Ramy kwalifikacji_II_wybrane.pdf 
  5. Załącznik nr 5 do Rozporządzenia MNiSW – Opis efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych 05_KRK_zal._cz._1
  6. Załącznik nr 9 do Rozporządzenia MNiSW – Opis efektów kształcenia prowadzącego do uzyskania kompetencji inżynierskich 06_KRK_zal._cz._2 
  7. Sposób rozliczenia punktów kontaktowych ECTS 07_pismo_prorektora_ws_ECTS.pdf
  8. Raport samopotwierdzenia KRK dla szkolnictwa wyższego, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2013. 08_Raport_samopotwierdzenia.pdf
  9. Kwalifikacje po europejsku 09_IBE_Broszura_KRK_2013.pdf