Kursy dokształcające

KURS DOKSZTAŁCAJĄCY PROJEKTOWANIE NAWIERZCHNI DROGOWYCH

DANE PODSTAWOWE

1.  Miejsce kursów: Wydział Budownictwa i Architektury WBiA ZUT w Szczecinie.

2.  Organizator kursów: Katedra Dróg i Mostów WBiA ZUT w Szczecinie, al. Piastów 50.

3.  Czas trwania studiów: Kurs będzie prowadzony w systemie niestacjonarnym, cyklicznym.

4.  Liczba godzin: 41 godzin zajęć (tylko soboty lub soboty i niedziele, po ustaleniu z Kursantami)

5.  Termin rozpoczęcia kursu : I edycja- listopad 2018 (kurs cykliczny)

6.  Tryb studiów: niestacjonarny

7.  Opłata za uczestnictwo w kursach dokształcających wynosi 2900 zł za cały kurs

8.  Warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie się 8 uczestników.

9.  Podstawa prawna prowadzenia kursów dokształcających Zarządzenie Rektora ZUT nr 32 z dnia 30.06.2015 r., Zarządzenie nr 95 z dnia 10.06.2009 r., Zarządzenie nr 41 z dnia 26.09.2011 r.

10. Kryteria kwalifikacji kandydatów zgodnie z Zarządzeniem nr 95 z dnia 10 czerwca 2009 r. Warunkiem przyjęcia na kurs jest przesłanie na adres organizatora kursu  wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z  dowodem wniesienia opłaty za kurs na konto Uczelni

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Nr rachunku: 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242   z dopiskiem „ ( Imię i Nazwisko). Opłata za kurs projektowania nawierzchni drogowych.”

 

WYMAGANIA FORMALNE

Wymagane jest minimum wykształcenie średnie oraz znajomość obsługi komputera

 

KIEROWNICTWO I ORGANIZACJA KURSU

Kierownik kursu dokształcającego: dr hab. inż. Paweł Mieczkowski, WBiA

e-mail: pawel.mieczkowski@zut.edu.pl

Administracja kursu dokształcającego: mgr Agata Misztal, WBiA, al. Piastów 50, p. 177

tel. 91 449 40 36, e-mail: kdim@zut.edu.pl

 

RUCH PROJEKTOWY – dr inż. Robert Jurczak, mgr inż. B. Budziński

(wykłady 2 godziny, ćwiczenia laboratoryjne 4 godziny)

Przedstawienie głównych założeń i znaczenia prognozy ruchu; Omówienie zagadnień związanych z metodami prognozowania ruchu, generalnym pomiarem ruchu, metodami wyznaczania średniodobowego ruchu. Przeprowadzenie prognozy ruchu na wybranych drogach zamiejskich (droga wojewódzka, droga krajowa) wyznaczenie SDR na podstawie wyników pomiarów szesnastogodzinnych

ROZPOZNANIE GEOTECHNICZNE PODŁOŻA – dr inż. S. Majer

(wykłady 2 godziny, ćwiczenia laboratoryjne 2 godziny)

Przedstawienie norm i aktów prawnych mówiących o posadawianiu obiektów budowlanych, przedstawienie możliwych badań, które można wykonać na różnych etapach prowadzenia inwestycji. Podstawowe parametry opisujące podłoże gruntowe pod konstrukcję nawierzchni/korpus drogowy. Uczestnicy kursu przeprowadzą interpretację wyników badań podłoża gruntowego. Każdy z uczestników będzie musiał zaproponować program badań na wybranym etapie procesu inwestycyjnego

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI – dr inż. R. Jurczak

(wykłady 2 godziny, ćwiczenia laboratoryjne 2 godzin)

Omówienie podstawowych zagadnień z zakresu konstrukcji nawierzchni w szczególności: materiały obecnie stosowane w nawierzchniach i ich parametry, układ warstw nawierzchni i rola poszczególnych warstw na trwałość i parametry użytkowe nawierzchni. Wyznaczenie na podstawie dostępnych metod (obliczenia, nomogramy) parametrów wytrzymałościowych materiałów stosowanych na poszczególne warstwy konstrukcji nawierzchni

PROJEKTOWANIE WZMOCNIENIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO – dr hab. inż. P. Mieczkowski

(wykłady 2 godziny, ćwiczenia laboratoryjne 2 godziny)

Metody sprawdzenia nośności istniejącego podłoża gruntowego, układ dolnych warstw konstrukcji nawierzchni, wymagania odnośnie nośności na powierzchni dolnych warstw konstrukcji, rodzaje materiałów do dolnych warstw konstrukcji, fazy pracy warstw związanych spoiwami hydraulicznymi, metody wyznaczania nośności na powierzchni dolnych warstw konstrukcji. Wyznaczanie parametrów wytrzymałościowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni, wyznaczanie nośności na powierzchni dolnych warstw konstrukcji dla różnych wariantów układu warstwowego

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI WG KTKNPiP– dr inż. R. Jurczak

(wykłady 2 godziny, ćwiczenia laboratoryjne 2 godzin)

Omówienie zasad projektowania konstrukcji nawierzchni zawartych w Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych. Dobranie konstrukcji nawierzchni na podstawie Katalogu na podstawie wielkości ruchu prognozowanego i oceny warunków gruntowo-wodnych.

 

INDYWIDUALNE PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI – dr inż. R. Jurczak, mgr inż. B. Budziński

(wykłady 2 godziny, ćwiczenia laboratoryjne 4 godzin)

Przedstawienie metod mechanistyczno-empirycznych stosowanych w projektowaniu konstrukcji nawierzchni. Omówienie czynników, które wpływają na trwałość zmęczeniową nawierzchni, metoda ASHTOO 2004. Projekt konstrukcji nawierzchni drogowej z wykorzystaniem poznanych metod mechanistyczno-empirycznych, porównanie ich z konstrukcjami zawartymi w katalogu.

PROJEKTOWANIE WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI – dr inż. R. Jurczak (wykłady 2 godziny, ćwiczenia laboratoryjne 4 godziny)

Przedstawienie metod projektowania wzmocnień nawierzchni wraz z zakresem ich stosowania, sposoby prowadzenie przebudowy/remontu drogi. Omówienie problemów związanych z wykonywaniem wzmocnień (poszerzenia nasypów, poszerzenia nawierzchni, warstwy smołowe). Wyznaczenie grubości wzmocnienia konstrukcji nawierzchni wraz z określeniem sposobu remontu/przebudowy. Przyjęcie sposobu wykonania poszerzenia nawierzchni.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PARKINGÓW – dr inż. R. Jurczak, mgr inż. B. Budziński

(wykłady 2 godziny, ćwiczenia laboratoryjne 2 godziny)

Przedstawienie charakterystycznych obciążeń oddziaływujących na miejscach postojowych oraz omówienie metod projektowania nawierzchni z małogabarytowych elementów betonowych.

Obliczenie konstrukcji nawierzchni na miejscu obsługi podróżnych oraz nawierzchni przeznaczonych na nietypowe obciążenia.

ZALICZENIE KOŃCOWE

Uczestnicy kursu będą prezentować wykonane przez siebie projekty konstrukcji nawierzchni/wzmocnień wykonane przez siebie dla zadanych parametrów

 

Pliki do pobrania:

Klauzula RODO

Kwestionariusz osobowy