Historia Wydziału

Ogólne informacje o Wydziale Budownictwa i Architektury:

Wydział Budownictwa i Architektury (pierwotnie jako Wydział Inżynierii Lądowej) powstał w 1947 roku jako jeden z trzech pierwszych wydziałów Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie, powołanej z dniem 1 grudnia 1946 r. na mocy dekretu ówczesnego Ministra Oświaty opublikowanego 20 stycznia 1947 r.

Pierwsza rekrutacja na rok akademicki 1946/47 została przeprowadzona w pierwszej połowie lutego 1947 r., a wykłady na I roku trzyletnich studiów rozpoczęły się 15 lutego (80 studentów budownictwa lądowo-wodnego, 20 studentów architektury). W 1948 roku nastąpiło wyodrębnienie Wydziału Architektury, który został zamknięty w 1952 roku. W tymże roku zaprzestano naboru na specjalność sanitarno-instalacyjną i zmieniono nazwę na Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego. W 1954 roku Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego uruchomił pierwszy kurs magisterski. Dnia 10 września 1955 roku Rada Ministrów uchwałą obowiązującą od 1 września 1955 roku podnosi Szkołę Inżynierską do rangi Politechniki Szczecińskiej, zaś od roku akademickiego 1956/57 zostaje wprowadzony jednolity pięcioletni system nauczania.

Absolwenci tych studiów otrzymywali tytuł magistra inżyniera. W roku akademickim 1969/70 został reaktywowany kierunek Architektura, zaś dwa lata później przywrócono specjalność Urządzenia Sanitarne. W 1970 roku następuje zasadnicza zmiana struktury organizacyjnej (przejście z katedr na instytuty) i zmiana nazwy Wydziału – Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 maja 1970 roku Wydział zostaje przemianowany na Wydział Budownictwa i Architektury.

W roku 1962 Wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo (1962 M.P. Nr 47 poz. 223: Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 maja 1962r. w sprawie ustalenia wykazu wydziałów szkół wyższych podlegających nadzorowi Ministra Szkolnictwa Wyższego, które uprawnione zostały do nadawania stopni naukowych). Dotychczas Rada Wydziału przyznała łącznie stopień doktora nauk technicznych 143 osobom.

ZOD: Politechnika Szczecińska w latach 1969-2007 prowadziła zajęcia na kierunku Budownictwo także w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Gorzowie Wielkopolskim.

Z dniem 1 stycznia 2009 roku rozpoczął działalność Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Powstał w wyniku połączenia Politechniki Szczecińskiej z Akademią Rolniczą na mocy ustawy z dnia 5 września 2008.

 

Struktura Wydziału Budownictwa i Architektury znajduje się pod tym adresem