Strategia rozwoju WBiA

Strategia Rozwoju Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT

Strategia Rozwoju Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie jest dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju Wydziału na lata 2013-2020 (7 lat). WBiA to nowoczesny Wydział ZUT na miarę XXI w.

Celem strategii jest określenie kierunków rozwoju w podstawowych obszarach działalności Wydziału tak, aby w pełni przygotować się do zmian wynikających z nowych wyzwań wyznaczanych przez otoczenie zewnętrzne i uwarunkowania wewnętrzne, w tym: doskonalenie metod, standardów i jakości kształcenia, potrzebę rozwijania innowacyjnych badań naukowych oraz do wyzwań płynących ze zmian w gospodarce regionalnej, krajowej i globalnej.

Dokument stanowi scenariusz realizacji zadań służących wzmocnieniu pozycji naukowej i dydaktycznej wśród innych wydziałów ZUT oraz innych ośrodków akademickich w Polsce oraz zapewnieniu bardziej sprawnego zarządzania zasobami i procesami.

Strategia rozwoju WBiA