Program rozwoju kompetencji kadry dydaktycznej POWER

            

 

PROJEKT

„PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI KADRY DYDAKTYCZNEJ

WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY ZUT W SZCZECINIE”

(POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD/17)

Priorytet: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020

W ramach Projektu na Wydziale Budownictwa i Architektury w Szczecinie zostaną przeprowadzone szkolenia, których celem jest podniesienie kompetencji dydaktycznych 50 nauczycieli akademickich w zakresie:

  1. metody Building Information Modeling (BIM)
  2. stosowania innowacyjnych metod dydaktycznych w procesie nauczania
  3. nowoczesnych metod zarządzania informacją i bazami danych w przedsiębiorstwie budowlanym
  4. prowadzenia dydaktyki w języku angielskim

 

Okres realizacji Projektu: 05.02.2018 – 31.01.2020

Koszty kwalifikowane: 411 250,00 zł

Dofinansowanie w ramach POWER: 398 912,50 zł

Miejsce wszystkich szkoleń: sale Wydziału Budownictwa i Architektury.

Wszystkie wyżej wymienione szkolenia skierowane są do pracowników dydaktycznych Wydziału, którzy spełniają kryteria kwalifikowalności uczestników obowiązujące w projektach POWER 2014 -2020, Oś III, dz. 3.4, tj.:

a) posiadają stopień doktora lub odbywają studia III stopnia na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie,

b) na dzień rozpoczęcia udziału w Projekcie nie ukończyli 35 roku życia.

 

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Szczegóły rekrutacji zawiera regulamin Projektu: REGULAMIN PROJEKTU (link do dokumentu)

OGŁOSZENIE REKRUTACJI (link do dokumentu)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA Z ZAŁĄCZNIKAMI - (link do dokumentu PDF)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA Z ZAŁĄCZNIKAMI - (link do dokumentu DOC)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU (link do dokumentu)

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich nauczycieli spełniających kryteria uczestnictwa w Projekcie.

Kontakt z biurem Projektu: budynek WBiA ZUT w Szczecinie, Aleja Piastów 50, pok.331

kierownik Projektu Krystyna Araszkiewicz (Krystyna.Araszkiewicz@zut.edu.pl; tel. 664135312)