Podział WBIA

Zgodnie z Zarządzeniem nr 84 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 9 czerwca 2020 r. zmieniającym zarządzenie nr 77 Rektora ZUT z dnia 14 października 2019 r.  w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury został podzielony na dwa nowe Wydziały:

 1. Wydział Architektury
 2. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

 

treść Zarządzenia:

Zarządzenie nr 84 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 9 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 77 Rektora ZUT z dnia 14 października 2019 r.  w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Na podstawie § 8 ust. 4 pkt 12 oraz § 28 ust. 3 Statutu ZUT, po zasięgnięciu opinii Senatu ZUT, zarządza się, co następuje:

§ 1.

Z dniem 1 września 2020 r. przekształca się Wydział Budownictwa i Architektury na:

 1. Wydział Architektury, w skład którego wchodzą:

  1. Katedra Architektury Wnętrz
  2. Katedra Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania
  3. Katedra Historii i Teorii Architektury
  4. Katedra Mieszkalnictwa i Podstaw Techniczno-Ekologicznych Architektury
  5. Katedra Projektowania Architektonicznego
  6. Katedra Sztuk Wizualnych
  7. Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

 2. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, w skład którego wchodzą:

  1. Katedra Budownictwa Ogólnego
  2. Katedra Budownictwa Wodnego
  3. Katedra Dróg i Mostów
  4. Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych
  5. Katedra Geotechniki
  6. Katedra Inżynierii Sanitarnej
  7. Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu
  8. Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ciepłownictwa
  9. Katedra Teorii Konstrukcji
  10. Wydziałowe Laboratorium Konstrukcji Budowlanych

§ 2.

W związku z postanowieniem § 1, w Regulaminie organizacyjnym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie nadanym zarządzeniem nr 77 Rektora ZUT z dnia 14 października 2019 r., z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 9 ust. 1:

  1. dodaje się pkt 1a w brzmieniu:  "1a) Wydział Architektury;”,
  2. pkt 3 otrzymuje brzmienie: "Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska;”;

 2. załącznik nr 1 Schemat struktury organizacyjnej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (z wyłączeniem administracji) otrzymuje brzmienie, jak stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
 3. dodaje się załącznik nr 1a w brzmieniu jak stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia (schemat struktury organizacyjnej Wydziału Architektury);
 4. załącznik 3 otrzymuje brzmienie, jak stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia (schemat struktury organizacyjnej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

Rektor

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT