Załączniki i dokumenty dla doktoranta

Załączniki do procedury postępowania w przewodzie doktorskim na WBiA ZUT w Szczecinie

Załącznik 1 – Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego

Załącznik 2 – Temat i koncepcja rozprawy doktorskiej

Załącznik 3 – Kwestionariusz osobowy składany przy wszczęciu rozprawy doktorskiej

Załącznik 4 – Druk oświadczenia kandydata o pokrywaniu kosztów

Załącznik 5 – Wzór oświadczenia współautora

Załącznik 6 – Sprawozdanie z przebiegu studiów doktoranckich oraz postępów w realizacji badań naukowych za rok akademicki 

Załącznik 7 – Lista dokumentów i opracowań niezbędnych do otwarcia przewodu doktorskiego

 

Dodatkowe dokumenty związane z przeprowadzeniem przewodu doktorskiego i studiami doktoranckimi

1.       Kwestionariusz osobowy składany przy rekrutacji na studia doktoranckie

2.       Kwestionariusz osobowy doktoranta na studiach doktoranckich składany przy wyborze opiekuna naukowego

3.       Wyznaczenie opiekuna naukowego na pierwszym roku studiów doktoranckich

4.       Oświadczenie kierownika Instytutu/Katedry/Zakładu

5.       Druk oświadczenia Dziekana WBiA o pokrywaniu kosztów przeprowadzenia przewodu doktorskiego kandydata w innej uczelni

6.       Druk zawiadomienia o wszczęciu przewodu doktorskiego

7.       Wniosek o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich

8.       Procedury przeprowadzania egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej i dodatkowej

9.       Procedury przeprowadzania egzaminów doktorskich w zakresie nowożytnego języka obcego

10.     Druki protokołów z przebiegu egzaminów doktorskich

11.     Zasady wyróżniania rozpraw doktorskich

12.     Druk zawiadomienia o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych

13.     Wykaz dokumentacji przebiegu przewodu doktorskiego