Szczegółowe informacje o kierunku

Architektura

OPIS STUDIÓW

 

Celem deklaracji z Bolonii (1999 r.), Pragi (2001 r.) i Berlina (2003 r.) było określenie nowego kształtu europejskiej przestrzeni nauczania na poziomie wyższym i zbudowanie koherentnego systemu wymiany pomiędzy studiami realizowanymi w różnych krajach UE, umożliwiającej mobilność studentów i powszechną uznawalność studiów w obrębie UE. Europa jednogłośnie postanowiła o zaleceniu wspólnego systemu zapewniającego zgodność cykli nauczania, pozwalającego na ich wzajemne porównywanie. Realizując te zalecenia Minister Edukacji Narodowej i Sportu wprowadził rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 144 z dnia 20.08.2003, Poz. 1401) zmieniające dotychczasowe rozporządzenie w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia określające minima programowe dla kierunku architektura i urbanistyka. W rozporządzeniu podano obciążenia godzinowe dla poszczególnych przedmiotów i ich treści programowe. Przyjęto, że:
- studia inżynierskie (I stopnia) mają trwać minimum 4 lata, w ramach których ma odbyć się co najmniej 2900 godzin zajęć z czego 2130 godzin zajęć zgodnych z minimami programowymi,
- studia magisterskie (II stopnia) na kierunku architektura i urbanistyka trwają minimum 1,5 roku (3 semestry). Łączna liczba godzin zajęć w czasie studiów wynosi około 800, w tym 540 godzin określonych w standardach nauczania.
Przy ustalaniu szczegółowego planu studiów wzięte zostały pod uwagę również kryteria akredytacji w FEANI dotyczące wymiaru godzin:
- 10 % przedmioty kształcenia ogólnego,
- 35 % przedmioty kształcenia podstawowego,
- 55 % przedmioty kształcenia technicznego.
Aby zrealizować ustalenia wymienionych wyżej Deklaracji i rozporządzeń, na kierunku architektura i urbanistyka ZUT w Szczecinie przyjęto dwustopniowy system studiów. Jako podstawowy trzon studiów, przewidziano nauczanie czteroletnie, podejmowane po uzyskaniu
świadectwa maturalnego, zakończone tytułem zawodowym inżyniera architekta. Po ukończeniu tych studiów można podjąć półtoraroczne studia magisterskie i w wyniku ich ukończenia uzyskać tytuł zawodowy "magistra inżyniera architekta". Wprowadzono również system punktowy ECTS, gwarantujący zaliczanie studiów krajowych i zagranicznych do programu realizowanego przez studenta w macierzystej uczelni. W wymienionym wyżej akcie prawnym zdefiniowano również oczekiwaną sylwetkę absolwenta. Uczyniono to zarówno w odniesieniu do studiów inżynierskich, jak i magisterskich.

 

 

Uznawalność dyplomu architekta w UE


Dnia 25 maja 2009r. do Departamentu Rynku Budowlanego i Techniki w Ministerstwie Infrastruktury w Warszawie zostały wysłane materiały przygotowane do wystąpienia w European Commission Internal Market and Services Directorate w sprawie uznawalności w krajach Unii Europejskiej wykształcenia architektów dyplomowanych w naszej uczelni.

 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW I STOPNIA /INŻYNIERSKICH/

Absolwentowi studiów zawodowych kierunku architektura i urbanistyka zostaje nadany tytuł zawodowy inżyniera architekta. Powinien on być przygotowany do pełnienia pomocniczych, ewentualnie współautorskich i autorskich działań twórczych w zakresie projektowania i realizacji budynków. Powinna go cechować wysoka etyka i kultura, świadomość społecznej odpowiedzialności, rzetelna wiedza i zasób odpowiednich umiejętności, szczególnie w dziedzinach:
- kształtowania środowiska człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi,
- tworzenia projektów spełniających wymagania estetyczne, technologiczne i tech-niczne,
- historii i teorii architektury, urbanistyki, pokrewnych sztuk, nauk humanistycznych i socjologii,
- sztuk pięknych, które wpływają na jakość architektury,
- planowania regionalnego i kształtowania urbanistycznego,
- rozumienia wielostronnych wzajemnych relacji, jakie mogą zachodzić pomiędzy ludźmi, ich potrzebami, budynkami i przestrzenią otaczającą,
- rozumienia roli zawodu architekta w społeczeństwie oraz zasad etyki zawodowej,
- metod pozyskiwania informacji i opracowywania koncepcji projektu,
- rozumienia problemów konstrukcyjnych, budowlanych i inżynierskich, związanych z projektowaniem obiektów budowlanych,
- rozwiązywania problemów z dziedziny fizyki budowlanej oraz funkcjonalnych i technologicznych w celu zapewnienia wewnątrz budynków odpowiedniego do potrzeb komfortu użytkowania oraz ochrony przed zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi,
- znajomości przepisów techniczno-budowlanych oraz ekonomiki realizacji i użytko-wania budynków,
- zasad organizacji procesu budowlanego i procedur oraz integracji projektowania architektonicznego i urbanistycznego w procesie inwestycyjnym.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW II STOPNIA /MAGISTERSKICH/

Absolwent studiów magisterskich kierunku architektura i urbanistyka otrzymuje tytuł zawodowy magistra inżyniera architekta. Wykształcony architekt powinien być światłym humanistą i utalentowanym twórcą, świadomym swojej społecznej odpowiedzialności, zdolnym do samodzielnego projektowania architektoniczno-budowlanego i urbanistycznego. Szczególnie powinien wykazywać odpowiednie umiejętności i wiedzę w dziedzinach:
- kształtowania środowiska człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi,
- tworzenia projektów spełniających wymagania estetyczne, technologiczne i tech-niczne,
- historii i teorii architektury, urbanistyki, pokrewnych sztuk, nauk humanistycznych i socjologii,
- sztuk pięknych, które wpływają na jakość architektury,
- planowania regionalnego i kształtowania urbanistycznego,
- rozumienia wielostronnych wzajemnych relacji, jakie mogą zachodzić pomiędzy ludźmi, ich potrzebami, budynkami i przestrzenią otaczającą,
- rozumienia roli zawodu architekta w społeczeństwie oraz zasad etyki zawodowej,
- metod pozyskiwania informacji i opracowywania koncepcji projektu,
- rozumienia problemów konstrukcyjnych, budowlanych i inżynierskich, związanych z projektowaniem obiektów budowlanych,
- rozwiązywania problemów z dziedziny fizyki budowlanej oraz funkcjonalnych i technologicznych w celu zapewnienia wewnątrz budynków odpowiedniego do potrzeb komfortu użytkowania oraz ochrony przed zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi,
- znajomości przepisów techniczno-budowlanych oraz ekonomiki realizacji i użytko-wania budynków,
- zasad organizacji procesu budowlanego i procedur oraz integracji projektowania architektonicznego i urbanistycznego w procesie inwestycyjnym.
Przyjęty w ZUT cykl nauczania na kierunku architektura i urbanistyka realizuje ten profil sylwetki absolwenta. Na studiach stacjonarnych I stopnia cykl nauczania z pewnością pozwoli na uformowanie inżyniera architekta, zgodnie z zarysowanym powyżej profilem, o dobrym przygotowaniu teoretycznym i technicznym, potrafiącego wykonywać pomocnicze czynności związane z projektowaniem architektonicznym. Po ukończeniu studiów II stopnia (magisterskich), absolwent uzyska kompetencje architekta - twórcy kultury, specjalisty, który po uzyskaniu niezbędnego doświadczenia zawodowego, będzie mógł uzyskać pełne uprawnienia architektoniczne uprawniające do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie oraz uprawnienia do zdobywania kolejnych stopni naukowych. Obecnie realizowane są jeszcze studia w trybie jednolitych studiów 5-letnich. Pierwsi absolwenci studiów inżynierskich (I stopnia) kierunku architektura i urbanistyka będą zdawać egzaminy końcowe i bronić dyplomów inżynierskich w roku akademickim 2009/2010, a pierwsi absolwenci studiów magisterskich (II stopnia) studiujących w trybie dwustopniowym, w roku 2012-2013.

 

Historia kierunku

W półmilionowej aglomeracji szczecińskiej kształcenie architektów i urbanistów na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej rozpoczęło się w 1947 r. W roku 1953 zamknięto ten kierunek do roku 1969, kiedy do ponownie wznowiono nauczanie architektury. W tym celu powołano duży Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego w ramach Wydziału Budownictwa i Architektury. Były to studia pięcioletnie, jednolite magisterskie. Obecnie po 40 latach nieprzerwanej edukacji na kierunku architektura zespół profesorów i adiunktów powiększył się i umocnił. W katedrach związanych z kierunkiem architektura zatrudnionych jest 47 architektów i nauczycieli akademickich, w tym 36 profesorów i doktorów. Istnieje również Katedra Rysunku, Rzeźby i Wzornictwa, zatrudniająca 14 artystów plastyków, którzy uczestniczą w nauczaniu architektów. W ramach Wydziału Budownictwa i Architektury istnieją liczne kierunki studiów związanych z budownictwem: konstrukcje budowlane, organizacja procesów budowlanych, budowa dróg i mostów, budownictwo wodne, inżynieria sanitarna i architektura i urbanistyka. Od roku 2001 kierunek architektura i urbanistyka otrzymał nowy obiekt dydaktyczny. Znajduje się on w nowym kampusie, który powstaje w obiektach po koszarach wojskowych. Mają tu miejsce wszystkie zakłady i katedry związane z kształceniem architektów. W głównym gmachu wydziału studenci kierunku architektura uczą się tylko przedmiotów związanych z konstrukcjami i materiałami budowlanymi. Na pierwszy rok wszystkich kierunków studiów dziennych na Wydziale Budownictwa i Architektury przyjmuje się co roku około 600 studentów w tym na architekturę i urbanistykę 120 studentów. Od roku 2007 rozpoczęliśmy dydaktykę w systemie bolońskim, dwustopniowym. Studia na kierunku architektura i urbanistyka zostały podzielone na:
- I stopnia – inżynierskie, trwające 8 semestrów, w tym semestr 7 w całości poświęcony praktykom,
- II stopnia – magisterskie, trwające 3 semestry.
W obecnym roku Politechnika Szczecińska, po połączeniu z inną uczelnią przekształciła się w Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Powstała uczelnia, w której kształci się ponad 27 tysięcy studentów na 10 wydziałach, a Wydział Budownictwa i Architektury jest największym wydziałem pod względem ilości studentów.
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie jest drugą pod względem wielkości uczelnią państwową na Pomorzu Zachodnim.