Szczegółowe informacje o kierunku

Budownictwo

Studia stacjonarne (dzienne) I stopnia

Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 4 lata (w tym jeden semestr praktyki budowlanej) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Pięć pierwszych semestrów studenci studiują wspólnie podstawowe przedmioty związane z kierunkiem budownictwo. W trakcie V semestru studenci wybierają specjalność: Konstrukcje budowlane i inżynierskie KBI, Technologia i organizacja budownictwa TOB, Drogi, ulice i lotniska DUL, Budownictwo wodne BW, Budownictwo energooszczędne BE.Od pierwszego semestru studiów pierwszego stopnia studenci mogą studiować również na specjalności Organizacja i zarządzanie w budownictwie (Inżynier Europejski) OiZwB-IE. Na tą specjalność jest prowadzona oddzielna rekrutacja.

Studia niestacjonarne (zaoczne) I stopnia

Studia trwają 4,5 roku i są prowadzone w sposób umożliwiający osobom pracującym zawodowo zdobycie tytułu zawodowego inżyniera. Studia te są odpłatne; studenci wnoszą opłaty semestralne pokrywające koszty kształcenia. Sześć semestrów studenci studiują wspólnie podstawowe przedmioty związane z kierunkiem budownictwo. W trakcie VI semestru studenci wybierają specjalność: Konstrukcje budowlane i inżynierskie KBI, Technologia i organizacja budownictwa TOB, Drogi, ulice i lotniska DUL, Budownictwo wodne BW.

Profil absolwenta studiów pierwszego stopnia kierunku budownictwo

Absolwenci studiów I stopnia posiadają wiedzę z zakresu wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego, projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych, technologii i organizacji budownictwa, kierowania zespołami i firmą budowlaną, wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej.

Absolwenci są przygotowani do kierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych, do współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych, organizacji produkcji elementów budowlanych, nadzoru wykonawstwa budowlanego, ustawicznego samokształcenia i doskonalenia zawodowego. Absolwenci są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzorze budowlanym, wytwórniach betonu i elementów budowlanych, przemyśle materiałów budowlanych jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą.

Absolwenci znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadają umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu wybranego kierunku studiów.

Absolwenci studiów I stopnia wszystkich specjalności mogą ponadto, po odbyciu praktyk przewidzianych w Prawie budowlanym, uzyskać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Specjalność: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie KBI

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do projektowania prostych obiektów budowlanych, kierowania procesami wytwarzana elementów budowlanych w specjalistycznych wytwórniach oraz do organizowania i kierowania procesami budowlanymi na placu budowy oraz w działach inwestycyjnych przedsiębiorstw z uwzględnieniem aspektu ekonomiczności podejmowanych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Specjalność: Technologia i Organizacja Budownictwa TOB

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do kierowania budowami obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego. Posiada podstawową wiedzę w zakresie teorii konstrukcji i komputerowego wspomagania projektowania. Absolwent będzie przygotowany do pracy w firmach wykonawczych budownictwa ogólnego i przemysłowego oraz w ograniczonym zakresie do pracy w firmach projektowych tego rodzaju budownictwa.

Specjalność: Drogi Ulice i Lotniska DUL

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę, dotyczącą przestrzeni ruchu kołowego, a także podstawowe umiejętności z zakresu projektowania tej przestrzeni, z uwzględnieniem warunków technicznych dotyczących dróg oraz ulic. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności dotyczące zasad konstrukcji obiektów drogowych i kolejowych włącznie z projektowaniem typowych drogowych budowli inżynierskich (m.in. nasypów, wykopów, przepustów itd.), stosowania nowoczesnych materiałów drogowych, współczesnych technologii wykonawstwa, a także specjalistycznych metod geodezyjnych i geotechnicznych. Absolwent jest przygotowany do pracy w firmach wykonawczych budownictwa drogowego i kolejowego oraz w ograniczonym zakresie do pracy w biurach projektowych.

Specjalność: Budownictwo Wodne BW

Absolwent tej specjalności uzyskuje wiadomości z zakresu przedmiotów podstawowych konstrukcyjnych oraz dyscyplin specjalistycznych budownictwa wodnego (drogi wodne, jazy, śluzy, nabrzeża portowe, regulacje stosunków wodnych w gruncie, budownictwo ziemne i fundamenty). Absolwenci są przygotowani do pracy w biurach projektowych, w przedsiębiorstwach wykonawczych z zakresu budownictwa przemysłowego, wodnego, w przedsiębiorstwach melioracyjnych, w zakładach komunalnych, w nadzorze budowlanym.

 

Specjalność: Organizacja i Zarządzanie w Budownictwie - Inżynier Europejski

Absolwenci tej specjalności w szczególności przygotowani są do kierowania realizacją prac budowlanych w zakresie wykonawstwa, remontów i eksploatacji obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, projektowania prostych obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, organizowania i zarządzania procesami budowlanymi w działach inwestycyjnych przedsiębiorstw z uwzględnieniem aspektu ekonomiczności podejmowanych przedsięwzięć. Absolwent posługuje się biegle dwoma językami obcymi. Po spełnieniu dodatkowych warunków, studenci odbywający zagraniczną część studiów, mają możliwość uzyskania także dyplomu uczelni zagranicznej.

 

Studia stacjonarne (dzienne) II stopnia

 

Studia stacjonarne II stopnia trwają 3 semestry i umożliwiają uzyskanie tytułu magistra inżyniera budownictwa. Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia jest dyplom inżyniera uzyskany na kierunku budownictwo.

Kandydaci składając dokumenty w ramach rekrutacji od razu wybierają specjalność: Konstrukcje budowlane i inżynierskie KBI, Technologia i organizacja budownictwa TOB, Drogi, ulice i lotniska DUL, Budownictwo Hydrotechniczne BH lub Budownictwo Energooszczędne BE.

Od października 2019 r. WBiA oferuje również studia stacjonarne II stopnia w języku angielskim w dwóch specjalnościach. Dowiedz się więcej

Studia niestacjonarne (zaoczne) II stopnia

Studia trwają 2 lata i są prowadzone w sposób umożliwiający osobom pracującym zawodowo uzyskanie tytułu magistra inżyniera budownictwa. Studia te są odpłatne; studenci wnoszą opłaty semestralne pokrywające koszty kształcenia.

Kandydaci składając dokumenty w ramach rekrutacji od razu wybierają specjalność: KBI, TOB, DUL lub BW.

Profil absolwenta studiów drugiego stopnia kierunku budownictwo

Absolwenci studiów II stopnia uzyskują zaawansowaną wiedzę z zakresu projektowania i wykonawstwa złożonych obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego, technologii i organizacji budownictwa, technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej, doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz kierowania zespołami i firmą budowlaną. Absolwenci są przygotowani do rozwiązywania złożonych problemów projektowych, organizacyjnych i technologicznych, opracowywania i realizacji programów badawczych, podejmowania przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym, uczestniczenia w marketingu i promocji wyrobów budowlanych, kontynuacji edukacji i uczestniczenia w badaniach w dziedzinach związanych bezpośrednio z budownictwem i produkcją budowlaną, ustawicznego podnoszenia swych kwalifikacji i uzupełniania wiedzy oraz kierowania dużymi zespołami ludzkimi. Absolwenci są przygotowani do pracy w biurach konstrukcyjno-projektowych, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko rozumianego budownictwa, jednostkach administracji państwowej i samorządowej oraz w nadzorze budowlanym. Absolwenci studiów II stopnia, po spełnieniu warunków przewidzianych prawem, mogą uzyskać uprawnienia w nieograniczonym zakresie do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Absolwenci studiów drugiego stopnia są przygotowani również do podjęcia studiów III stopnia, (tj. studiów doktoranckich).

Specjalność: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie KBI

Absolwent posiada gruntowną wiedzę w zakresie projektowania i technologii wykonawstwa konstrukcji, budynków mieszkalnych, obiektów przemysłowych i sportowych oraz inżynierskich. Specjalność daje absolwentowi także szeroką wiedzę w zakresie teorii konstrukcji umożliwiającą rozwiązywania skomplikowanych zagadnień mechaniki konstrukcji inżynierskich, niezbędną wiedzę z zakresu komputerowego wspomagania projektowania, przygotowanie z zakresu technologii napraw i wzmocnień obiektów budowlanych, nowoczesnych metod organizacji i zarządzania procesami budowlanymi oraz opracowywania i realizacji programów badawczych. Absolwent jest przygotowany do projektowania oraz do kierowania budowami w zakresie budownictwa ogólnego, przemysłowego i budowli inżynierskich.

Specjalność: Technologia i Organizacja Budownictwa TOB

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do rozwiązywania problemów dotyczących procesów budowlanych oraz do kierowania zespołami ludzkimi. Posiada wiedzę w zakresie nowoczesnych technologii wznoszenia obiektów budowlanych, komputerowego wspomagania organizacji i planowania budowy, przygotowania kalkulacji budowlanych oraz podstawowe umiejętności w zakresie konstrukcji budowlanych. Absolwent posiada wiedzę w zakresie nowoczesnych technologii wznoszenia obiektów. Specjalność daje absolwentowi przygotowanie z zakresu przedmiotów dotyczących problematyki: technologii i organizacji budowy; konstrukcji obiektów budowlanych; realizacji budowy; komputerowego wspomagania organizacji i planowania budowy, zawierania umów, przygotowania kalkulacji oraz projektowania technologii i organizacji zakładów produkcji materiałów i elementów budowlanych; kierowania procesem w zakładach produkcji materiałów i elementów budowlanych; współdziałania za specjalistami konstruktorami biorącymi udział w procesie inwestycyjnym.  

 Specjalność: Drogi, Ulice i Lotniska DUL

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę, dotyczącą przestrzeni ruchu kołowego, a także umiejętności z zakresu projektowania, zagospodarowania i eksploatacji tej przestrzeni, z uwzględnieniem warunków technicznych dotyczących dróg, ulic oraz lotnisk. Absolwent uzyskuje wszechstronne przygotowanie do: projektowania i utrzymania układów komunikacyjnych, skrzyżowań i węzłów drogowych, ulic oraz komunikacji szynowej, mostów i tuneli. Absolwent specjalności drogowej ma przygotowanie do opracowania organizacji ruchu i projektowania sygnalizacji świetlnej, a także kierowania budową dróg i autostrad oraz obiektów inżynierskich. Studia tej specjalności przygotowują do podejmowania zadań w biurach projektowych, rejonach dróg publicznych, miejskich zarządach dróg i mostów, przedsiębiorstwach robót drogowych, wytwórniach mas bitumicznych.

Specjalność: Budownictwo Energooszczędne BE

Absolwent specjalności BE jest przygotowany do rozwiązywania problemów dotyczących gospodarowania energią w budynkach. Posiada wiedzę w zakresie składowych związanych ze zużyciem energii w budynkach, nowoczesnych materiałów i technologii ograniczających energochłonność oraz oceny energetycznej budynków i ich systemów technicznych. Absolwent posiada wiedzę w zakresie projektowania obiektów o niskim i ultra niskim zapotrzebowaniu na energię. Specjalność daje absolwentowi przygotowanie z zakresu przedmiotów dotyczących problematyki: budynków energooszczędnych, podstaw prawnych i mechanizmów finansowania działań zmierzających do redukcji energii w zasobach istniejących oraz nowo projektowanych, termodynamiki, bilansowania zapotrzebowania na energię w budynku oraz rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych sprzyjających oszczędności energii, rozwiązań instalacyjnych w zakresie ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej i oświetlenia wbudowanego, wykorzystania we współczesnych budynkach odnawialnych i alternatywnych źródeł energii oraz zarządzania energią w budynkach inteligentnych. Absolwent jest przygotowany do wykonywania audytów energetycznych, oceny zapotrzebowania na energię w budynkach i ich systemach technicznych oraz modelowania zapotrzebowania na energię w budynkach i ich systemach technicznych.

Specjalność: Budownictwo Hydrotechniczne BH

Absolwent tej specjalności łączy wiedzę z zakresu projektowania i wykonawstwa obiektów budownictwa wodnego i gospodarki wodnej, takich jak budowle piętrzące, zbiorniki retencyjne, urządzenia służące do transportu wodnego, nabrzeża, budowle regulacyjne, wały i urządzenia ochrony przeciwpowodziowej, systemy odwadniające z wiedzą na temat współpracy podłoża gruntowego z budowlą, w tym: dynamicznego oddziaływania konstrukcji na podłoże, fundamentów specjalnych obiektów budowlanych lądowych, wodnych i morskich, wzmacniania podłoża gruntowego, projektowania i wykonawstwa ekranów uszczelniających, projektowania i wykonawstwa z użyciem głębokich wykopów, mechaniki skał, reologii gruntów, teorii konsolidacji. Szeroki zakres wykształcenia i znajomość powszechnie spotykanych w budownictwie zagadnień gruntowo-wodnych pozwalają mu na realizowanie bardzo zróżnicowanych zagadnień inżynierskich łącznie z tymi, które wymagają głębokiej wiedzy na temat interakcji inwestycja – środowisko.