Szczegółowe informacje o kierunku

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – INSTALACJE BUDOWLANE

Kierunek INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – INSTALACJE BUDOWLANE prowadzony jest na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie od roku akademickiego 2008/2009. Kierunek ten zastąpił specjalność Urządzenia Sanitarne prowadzoną na tym samym Wydziale.

CZYM ZAJMUJE SIĘ INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Kierunek Inżynieria Środowiska - często jest mylony z kierunkiem Ochrona Środowiska.

Tymczasem Inżynieria Środowiska – Instalacje Budowlane prowadzona na Wydziale Budownictwa i Architektury jest kierunkiem technicznym ściśle związanym z branżą sanitarną i instalacjami budowlanymi. Studenci Inżynierii Środowiska – Instalacje Budowlane uzyskują wiedzę związaną z sieciami, instalacjami i urządzeniami wodociągowo-kanalizacyjnymi, gazowymi, ciepłowniczymi, zimnej i ciepłej wody, centralnego ogrzewania, wentylacyjnymi, klimatyzacyjnymi oraz chłodniczymi. Zakres studiów obejmuje także technologię oczyszczania ścieków i uzdatniania wody, systemy gospodarowania odpadami i osadami ściekowymi, a także konwencjonalne i odnawialne źródła ciepła.

  

 

 

STUDIA

Studia na kierunku Inżynieria Środowiska – Instalacje Budowlane prowadzone są dwustopniowo

I stopień – studia stacjonarne (dzienne) – S1

II stopień – studia stacjonarne – S2 i niestacjonarne – N2

Studia I-go stopnia trwają 8 semestrów (w tym jeden semestr praktyk) i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.

Studia II-go stopnia S2 trwają 3 semestry (N2 trwają 4 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera.

 

  

 

 

PRACA

Absolwenci Inżynieria Środowiska – Instalacje Budowlane są przygotowani do pracy w biurach projektów, w przedsiębiorstwach budowlanych, eksploatacyjnych i handlowych prowadzących działalność w zakresie inżynierii sanitarnej, w zakładach komunalnych i laboratoriach.

Absolwenci Kierunku Inżynieria Środowiska – Instalacje Budowlane (zwani inżynierami sanitarnymi) projektują, budują, eksploatują oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, sieci wodno-kanalizacyjne, urządzenia ciepłownicze, w tym z zakresu odnawialnych źródeł energii,  wentylacyjne, klimatyzacyjne i gazowe.

UPRAWNIENIA

Po odbyciu praktyk przewidzianych w Prawie budowlanym, mogą uzyskać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Uprawnienia te można uzyskać w zakresie ograniczonym po ukończeniu pierwszego stopnia studiów  lub nieograniczonym po ukończeniu drugiego stopnia studiów  .