Studia Podyplomowe "Gospodarka Nieruchomościami"

 

PODSTAWOWE INFORMACJE

Organizator: 

Wydział Budownictwa i Architektury

Adres studiów podyplomowych:

Studia Podyplomowe Gospodarka Nieruchomościami

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Architektury

70-311 Szczecin

al. Piastów 50 

Kierownik studiów:

Prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer 

Wydział Budownictwa i Architektury

Katedra Geotechniki

Sekretariat studiów:

Studia Podyplomowe Gospodarka Nieruchomościami

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Architektury

70-311 Szczecin

al. Piastów 50, pok. 324, tel. (091) 449-40-79 lub 604-606-695

e-mail: studium@zut.edu.pl

Sekretariat studium czynny jest od wtorku do piątku w godz. 10:00 – 14:00. 

Adresaci, do których skierowana jest oferta studiów podyplomowych: 

Na studiach podyplomowych Gospodarka Nieruchomościami realizowana jest następująca specjalność:

·                     Wycena Nieruchomości

Studia skierowane są do kandydatów na rzeczoznawców majątkowych.

Cel studiów 

Celem studiów jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu wyceny nieruchomości.

Ukończenie studiów podyplomowych Gospodarka Nieruchomościami o specjalności Wycena Nieruchomości
w proponowanym zakresie tematycznym umożliwi słuchaczom zdobycie uprawnień rzeczoznawcy majątkowego.

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Czas trwania: 

Program studiów realizowany jest dwusemestralnie w systemie niestacjonarnym. Program studiów podyplomowych Gospodarka Nieruchomościami obejmuje specjalność:

Wycena Nieruchomości – 290 godzin zajęć

 

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
Al. Piastów 50.

 

REKRUTACJA

Warunki rekrutacji:

Podstawą przyjęcia na studia jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów
 i wniesienie opłaty semestralnej. Przyjęcie na studia podyplomowe następuje wg kolejności zgłoszeń. 

Kandydaci na studia podyplomowe winni legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych (bądź tymczasowo zaświadczeniem o ukończeniu studiów wyższych). 

Zasady i tryb naboru:

Podstawą przyjęcia na studia jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów
i wniesienie opłaty semestralnej.

Limit miejsc:

Minimalna liczba słuchaczy wynosi 40 osób, natomiast maksymalna 50 osób.

Warunek przyjęcia:

Na studia podyplomowe Gospodarka Nieruchomościami przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych. 

Wymagane dokumenty:

W ramach rekrutacji kandydat musi zarejestrować się w internetowym systemie rekrutacji dostępnym pod tym adresem

Następnie po rejestracji należy wydrukować z systemu rekrutacji kwestionariusz przyjęcia na studia, dołączyć do niego:

a) dyplom ukończenia studiów wyższych lub potwierdzona przez uczelnię kopia dyplomu (bądź tymczasowo zaświadczenie o ukończeniu studiów),

b) 1 zdjęcie legitymacyjne

c) kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Termin nadsyłania zgłoszeń:

Rekrutacja trwa do 14 października 2016 roku.

Koszt uczestnictwa w zajęciach na studiach podyplomowych:

Studia Podyplomowe Gospodarka Nieruchomościami są odpłatne. Czesne za studia wynosi 3.300 PLN

Czesne płatne w dwóch ratach, z czego pierwsza rata w wysokości 2.000 zł przed rozpoczęciem pierwszych zajęć, natomiast druga rata 1.300 PLN w drugim semestrze.

Istnieje możliwość sfinansowania części lub całości kosztów Studiów Podyplomowych ze środków Powiatowych Urzędów Pracy (dla osób bezrobotnych) lub ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (dla pracodawców i osób zatrudnionych) za pośrednictwem Powiatowych Urzędów Pracy. Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego (m. in. studiów podyplomowych) pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia może wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstw, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób ze środków KFS można otrzymać 100 % kosztów kształcenia.

 

PROGRAM KSZTAŁCENIA

Program kształcenia: 

 

rok akademicki 2016/2017: Program kształcenia na studiach podyplomowych Gospodarka Nieruchomościami

 

Studia z zakresu Wyceny Nieruchomości prowadzone są zgodnie z minimalnymi wymogami programowymi wydanymi przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12.06.2014 (Dz. U. nr 117 poz. 786). 

 Studia podyplomowe Gospodarka Nieruchomościami prowadzone są zgodnie z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, których celem jest stworzenie wspólnych zasad umożliwiających państwom członkowskim, pracodawcom i jednostkom porównywanie ze sobą umiejętności i kompetencji zdobywanych w różnorodnych systemach kształcenia i szkoleniu funkcjonujących w różnych krajach Unii Europejskiej.

Program i plan studiów:

Plan dwusemestralnych studiów podyplomowych ogłoszony będzie po zakończonym procesie rekrutacji.

Terminy zajęć:

Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć 15.10.2016 r. , natomiast zakończenie w czerwcu 2017 r.

Wykładowcy:

Na studiach podyplomowych wykładają uznane autorytety w Polsce, m.in.:

prof. dr hab. inż. Andrzej Hopfer – twórca szkoły wyceny nieruchomości w Polsce
prof. dr hab. Waldemar Tarczyński
dr hab. inż. Ryszard Cymerman – prof. UWM
dr hab. inż. Ryszard Nowak – prof. UWM
dr hab. inż. Jerzy Kaszyński – prof. ZUT
oraz doświadczeni rzeczoznawcy majątkowi.

Warunki ukończenia studiów:

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie wszystkich przedmiotów z programu studiów i pozytywna ocena z egzaminu końcowego.

Forma zakończenia studiów podyplomowych:

Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej (w formie projektu operatu szacunkowego) oraz egzaminem końcowym. Egzamin końcowy składa się z dwóch części:

1. Część pisemna - rozwiązanie testu wielokrotnego wyboru z zakresu podanego w programie kształcenia. 

2. Część ustna - sprawdzenie wiedzy uczestnika studiów podyplomowych w zakresie podanym w programie kształcenia związanym z tematyką realizowanej pracy końcowej – słuchacz odpowiada na pytania zadawane przez komisję egzaminacyjną.

 

Warunkiem dopuszczenia uczestnika studiów podyplomowych do egzaminu końcowego jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów zawartych w programie studiów oraz złożenie pracy końcowej zaakceptowanej przez promotora. Ocena końcowa ukończenia studiów podyplomowych stanowi średnią z ocen otrzymanych z pracy końcowej (ocena od promotora), z testu oraz z części ustnej egzaminu.