Studia Podyplomowe "Modelowanie informacji oraz techniki CAD w budownictwie i architekturze"

PODSTAWOWE INFORMACJE
Organizator: Wydział Budownictwa i Architektury
Adres studiów podyplomowych:Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Budownictwa i Architektury
70-311 Szczecin
al. Piastów 50, pok. 329 lub 331, tel. 663 882 809
e-mail: wcieslewicz@zut.edu.pl
mitcba@zut.edu.pl
Kierownik studiów:dr inż. Wiesława Cieślewicz
Sekretariat studiów:Zespół Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania w Budownictwie
Wydział Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie
70-311 Szczecin
al. Piastów 50, pok. 329 lub 331, tel. 663 882 809
e-mail: wcieslewicz@zut.edu.pl
Adresaci, do których skierowana jest oferta studiów podyplomowych: Oferta studiów podyplomowych Modelowanie informacji oraz techniki CAD w budownictwie i architekturze skierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli zawodów związanych z budownictwem i architekturą (architekci, inżynierowie budownictwa – projektanci, menadżerowie projektów, kierownicy budowy, inspektorzy nadzoru).
Cel studiów:Podczas studiów słuchacze opanują podstawy projektowania w oprogramowaniu ArchiCAD, Maya, Revit oraz zgłębią proces komputerowego wspomagania projektowania od fazy koncepcyjnej do tworzenia dokumentacji, projektowania i opracowywania wizualizacji 3D. Uczestnicy zajęć poznają teoretyczne, jak i praktyczne podstawy prowadzenia projektów przy użyciu metodologii BIM.
Absolwenci studiów podyplomowych, oprócz uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, mają możliwość ukończenia kursu modelowania i drukowania 3D oraz uzyskania międzynarodowych certyfikatów firmy Autodesk.
Czas trwania: Program studiów obejmuje wykłady, ćwiczenia realizowane w systemie niestacjonarnym w sumie na 11 zjazdach. Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Al. Piastów 50.
 
REKRUTACJA
Warunki rekrutacji:O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.
Rejestracja w internetowym systemie rekrutacji.
Kwalifikację dokumentów prowadzi Komisja Rekrutacyjna.
Zasady i tryb naboru:Podstawą przyjęcia na studia jest złożenie wszystkich wymienionych niżej dokumentów
Limit miejsc:Planowana liczba słuchaczy na studiach podyplomowych Modelowanie informacji oraz techniki CAD w budownictwie i architekturze wynosi 18 osób.
Warunek przyjęcia:Studia podyplomowe Modelowanie informacji oraz techniki CAD w budownictwie i architekturze przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych (pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach technicznych.
Wymagane dokumenty:W ramach rekrutacji wymagane jest złożenie następujących dokumentów:
a) kwestionariusz osobowy, wygenerowany w systemie po rejestracji
b) dyplom ukończenia studiów wyższych lub potwierdzona przez uczelnię kopia dyplomu albo – do czasu dostarczenia dyplomu – zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych,
c) 1 zdjęcie
Termin nadsyłania zgłoszeń:Rekrutacja trwa od 15 czerwca do 25 września 2019 roku.
Koszt uczestnictwa w zajęciach na studiach podyplomowych:Studia Podyplomowe Modelowanie informacji oraz techniki CAD w budownictwie i architekturze są odpłatne. Koszt uczestnictwa wynosi 3500 zł za całość studiów. Istnieje możliwość płacenia w ratach. Poza czesnym nie pobieramy żadnych opłat dodatkowych oraz opłaty rekrutacyjnej.
PROGRAM KSZTAŁCENIA
Terminy zajęć:Plan zajęć na semestr jesienny rok 2019/2020 – będzie podany po zakończeniu rekrutacji
Wykładowcy:Zajęcia prowadzą pracownicy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, oraz doświadczeni specjaliści spoza Uczelni
Warunki ukończenia studiów:Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie wszystkich przedmiotów z programu studiów oraz obrona pracy końcowej.
Forma zakończenia studiów podyplomowych:Na zakończenie studiów podyplomowych słuchacz przygotowuje pracę końcową i broni ją przed komisją egzaminacyjną.