Studia Podyplomowe "Sterowanie Procesami Inwestycyjnymi w Budownictwie i Infrastrukturze”

 

*

 

PODSTAWOWE INFORMACJE

Organizator:

Wydział Budownictwa i Architektury

Adres studiów podyplomowych:

Studia Podyplomowe Sterowanie Procesami Inwestycyjnymi w Budownictwie i Infrastrukturze

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Architektury

70-311 Szczecin

al. Piastów 50 

Kierownik studiów:

Prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer 

Wydział Budownictwa i Architektury 

Katedra Geotechniki

Sekretariat studiów:

Studia Podyplomowe Sterowanie Procesami Inwestycyjnymi w Budownictwie i Infrastrukturze

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Architektury

70-311 Szczecin

al. Piastów 50, pok. 324, tel. (091) 449-40-79 lub 604-606-695

e-mail: studium@zut.edu.pl

Sekretariat studium czynny jest od wtorku do piątku w godz. 10:00 – 14:00. 

Adresaci, do których skierowana jest oferta studiów podyplomowych:

Studia podyplomowe Sterowanie Procesami Inwestycyjnymi w Budownictwie i Infrastrukturze są adresowane głównie do osób z wykształceniem wyższym niebudowlanym, posiadających dyplom licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera, pracujących w przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z procesami inwestycyjnymi w budownictwie i infrastrukturze, a mającym ukończone studia o profilu niebudowlanym.

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu sterowania procesami inwestycyjnymi w budownictwie i infrastrukturze, osobom pracującym przy procesach inwestycyjnych, a nieposiadających wykształcenia z zakresu budownictwa. Ukończenie studiów podyplomowych Sterowanie Procesami Inwestycyjnymi w Budownictwie i Infrastrukturze w proponowanym zakresie tematycznym zapewni podniesienie kwalifikacji osobom zajmującym się zawodowo tematyką procesów inwestycyjnych w budownictwie oraz może umożliwić uzupełnienie wiedzy z tego zakresu. Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Czas trwania:

Program studiów realizowany jest dwusemestralnie w systemie niestacjonarnym. Program studiów obejmuje łącznie 302 godziny (w tym 221 godzin wykładów).

Zajęcia będą się odbywały w soboty i niedziele na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Al. Piastów 50.

 

REKRUTACJA

Warunki rekrutacji:

Podstawą przyjęcia na studia jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty semestralnej. Przyjęcie na studia podyplomowe następuje wg kolejności zgłoszeń.

Zasady i tryb naboru:

Podstawą przyjęcia na studia jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty semestralnej.

Limit miejsc:

Planowana liczba słuchaczy na studiach podyplomowych Sterowanie Procesami Inwestycyjnymi w Budownictwie i Infrastrukturze wynosi 40 osób.

Warunek przyjęcia:

Na studia podyplomowe Sterowanie Procesami Inwestycyjnymi w Budownictwie i Infrastrukturze przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

Wymagane dokumenty:

W ramach rekrutacji kandydat musi zarejestrować się w internetowym systemie rekrutacji dostępnym pod tym adresem

Następnie po rejestracji należy wydrukować z systemu rekrutacji kwestionariusz przyjęcia na studia, dołączyć do niego:

a) dyplom ukończenia studiów wyższych lub potwierdzona przez uczelnię kopia dyplomu (bądź tymczasowo zaświadczenie o ukończeniu studiów),

b) 1 zdjęcie legitymacyjne

c) kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Termin nadsyłania zgłoszeń:

Rekrutacja trwa do 14 października 2016 roku.

Koszt uczestnictwa w zajęciach na studiach podyplomowych:

Studia Podyplomowe Sterowanie Procesami Inwestycyjnymi w Budownictwie i Infrastrukturze są odpłatne. Czesne za studium wynosi 3500 zł, płatne w dwóch ratach, z czego pierwsza rata 2000 zł przed rozpoczęciem pierwszych zajęć, natomiast druga rata 1500 zł w drugim semestrze.

Istnieje możliwość sfinansowania części lub całości kosztów Studiów Podyplomowych ze środków Powiatowych Urzędów Pracy (dla osób bezrobotnych) lub ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (dla pracodawców i osób zatrudnionych) za pośrednictwem Powiatowych Urzędów Pracy. Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego (m. in. studiów podyplomowych) pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia może wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstw, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób ze środków KFS można otrzymać 100 % kosztów kształcenia.

 

PROGRAM KSZTAŁCENIA

Program kształcenia:

rok akademicki 2016/2017: Program kształcenia na studiach podyplomowych Sterowanie Procesami Inwestycyjnymi w Budownictwie i Infrastrukturze 

 

Program i plan studiów:

Plan dwusemestralnych studiów podyplomowych ogłoszony będzie po zakończonym procesie rekrutacji.

Terminy zajęć:

Planowany termin rozpoczęcia zajęć 15.10.2016 r., natomiast zakończenie w czerwcu 2017 r.

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz specjaliści w danej dziedzinie, doświadczeni i uznani wykładowcy.

Warunki ukończenia studiów:

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie wszystkich przedmiotów z programu studiów i pozytywna ocena z egzaminu końcowego.

Forma zakończenia studiów podyplomowych:

Studia kończą się egzaminem końcowym (tj. testem końcowym wielokrotnego wyboru), który jest sprawdzianem wiedzy słuchaczy w zakresie podanym w programie kształcenia. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest uzyskanie przez słuchacza studiów podyplomowych zaliczeń z przedmiotów przewidzianych w programie studiów. Ocena końcowa ukończenia studiów podyplomowych stanowi wynik z testu końcowego i obecności na zajęciach (na podstawie list obecności znajdujących się w dokumentacji studiów).