Szczegółowe informacje o kierunku

Wzornictwo

Strona internetowa kierunku Wzornictwo http://www.wzornictwo.zut.edu.pl


kierunek: WZORNICTWO

Studia I stopnia (licencjackie)

S – stacjonarne

Studia I-go stopnia kończą się pracą dyplomową i nadaniem tytułu licencjata

Przykładowe przedmioty

w toku studiów I stopnia:

• język obcy; technologie informacyjne,

• plastyka – rysunek, malarstwo, rzeźba; historia sztuki, wzornictwa, kultury; anatomia, antropometria, ergonomia; wiedza o projektowaniu; ochrona własności intelektualnej; komputerowe wspomaganie projektowania,

• podstawy projektowania form przemysłowych; podstawy projektowania form i sposobów komunikacji wizualnej; bionika i morfologia; struktury wizualne 2+3D; podstawy projektowania grafiki wydawniczej; reklama z elementami marketingu; psychofizjologia widzenia; perspektywa i geometria wykreślna; fotografia,

• techniki produkcyjne.

 

KRYTERIUM KWALIFIKACJI

 

Egzamin kwalifikacyjny z uzdolnień plastycznych (rysunek z natury, obraz z natury oraz zadanie projektowe z modelowania).

Ranking, ustalony na podstawie wyników egzaminów maturalnych, obejmuje:

matematykę lub biologię lub historię sztuki,

język polski, język obcy (nowożytny) oraz inny wskazany przez maturzystę przedmiot, którego wynik odnotowany jest na świadectwie dojrzałości.

 

TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

 

- praca projektowa w zakresie form przemysłowych poczynając od przedmiotów codziennego użytku aż po kształtowanie prototypów specjalnego przeznaczenia.

 

Absolwenci tego kierunku przygotowani są do podjęcia studiów II stopnia.

Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, prototypowania i wytwarzania przedmiotów oraz urządzeń w krótkich seriach, opracowania sposobów komunikacji wizualnej i reklamy. Posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie rysunku, malarstwa i rzeźby. Opanowali podstawowy zakres wiedzy dotyczącej anatomii, antropometrii, ergonomii, psychofizjologii widzenia oraz ochrony własności intelektualnej; posiada umiejętności w zakresie tworzenia dwu- i trójwymiarowych struktur wizualnych oraz wiedzę z zakresu procesów i struktur przyrodniczych.

Ponadto spełnienie celów kształcenia na Kierunku Wzornictwo jest związane z:

  • opanowaniem wiedzy o technice i technologii wytwarzania przedmiotów codziennego użytku poczynając od projektu, przez prototypowanie, a na finalnym wyrobie kończąc,
  • opanowaniem umiejętności tworzenia form komunikacji wizualnej, tj. znaków graficznych, opakowań i innych sposobów przekazu informacji wizualnej w przestrzeni zbudowanej,
  • umiejętnością plastycznego przedstawienia idei w postaci rysunków odręcznych lub projektu wykonanego za pomocą programów komputerowych do wspomagania projektowania, modeli oraz prezentacji multimedialnych,
  • znajomością podstaw rysunku technicznego,
  • opanowaniem wiedzy z zakresu historii wzornictwa, kultury i sztuki.

Studenci studiów I stopnia stacjonarnych na Kierunku Wzornictwo kształcą się w zakresie:

  • projektowania form przemysłowych,
  • projektowania komunikacji wizualnej.

Absolwenci są przygotowani do podjęcia działalności zawodowej w charakterze pracownika pomocniczego w zakresie projektowania form przemysłowych i projektowania komunikacji wizualnej w jednostkach projektowych lub projektowo-wykonawczych, w agencjach reklamowych, drukarniach i wydawnictwach.

Absolwenci znają język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadają niezbędny zasób fachowego słownictwa z zakresu kierunku studiów.

W trakcie trwania studiów I stopnia stacjonarnych student odbywa praktyki w zakresie:

- rysunku i malarstwa (dwutygodniowy plener po IV semestrze),

- projektowania form przemysłowych i komunikacji wizualnej (czterotygodniowa praktyka zawodowa po VI semestrze).