Informacje bieżące dla Studentów

• TERMINY PORZĄDKOWE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW 15.02.2019 10:25

Przy złożeniu przez studenta wniosku wraz z kompletem dokumentów w Dziekanacie Wydziału (dla kierunków Budownictwo oraz Inżynieria Środowiska - pokój 106 al. Piastów 50; dla kierunków Architektura i Urbanistyka oraz Wzornictwo - dziekanat przy ul. Żołnierskiej 50) do 5.03.2019 r. wypłata przyznanego na podstawie decyzji administracyjnej (wg listy rankingowej najlepszych studentów, tworzonej na podstawie złożonych wniosków) świadczenia nastąpi 12.04.2019 r. (z wyrównaniem za miesiąc marzec).

UWAGA!

Po dniu 5.03.2019 r. są przygotowywane listy rankingowe najlepszych studentów. Złożenie wniosku po 5.03.2019 r.może skutkować nie zamieszczeniem nazwiska studenta na liście rankingowej oraz brakiem przyznania stypendium, z powodu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w semestrze letnim.