Informacje dla dyplomantów

Praca dyplomowa magisterska lub inżynierska kończy pewien etap edukacji każdego studenta w szkole wyższej. To ważny i kluczowy moment w zdobywaniu wyższego wykształcenia. Wobec tego logiczne jest stosowanie przy pisaniu pracy dyplomowej pewnych podstawowych zasad i reguł.

Procedurę zasad dyplomowania na uczelni reguluje Zarządzenie Rektora ZUT w Szczecinie nr 44 z dnia 6 sierpnia 2015 r. wraz ze zmianami zawartymi w Zarządzeniu Rektora ZUT w Szczecinie nr 51 z dnia 29 czerwca 2018 r.

 Zarządzenie nr 44 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie procedury procesu dyplomowania 

Zarządzenie Rektora ZUT w Szczecinie nr 51 z dnia 29 czerwca 2018 r.

oraz Uchwała nr 264/2017/2018 Rady Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie z 14 września 2018 r. na kierunkach: Budownictwo i Inżynieria Środowiska Procedura i pozostałe załączniki do pobrania.

 Uchwała nr 54  Rady Wydziału Budownictwa i Architektury z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia Procedur Dyplomowania do Regulaminu ZUT, dotyczących uzyskiwania dyplomów ukończenia studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku architektura i urbanistyka - treść uchwały Załączniki: PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA NA WBIA kierunek: AiU stacjonarne I stopniaAiU stacjonarne i niestacjonarne II stopnia 


Uchwała nr 55  Rady Wydziału Budownictwa i Architektury z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia Procedur Dyplomowania do Regulaminu ZUT, dotyczących uzyskiwania dyplomów ukończenia studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku wzornictwo - treść uchwały. Załącznik: PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA NA WBIA kierunek: Wzornictwo

 

Elementy układu pracy

Szablon pracy dyplomowej na WBiA

wzór okładki na płytę CD

Wniosek o dopuszczenie pracy do obrony

Podanie do prodziekana o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego AiU oraz Wzornictwo S1

Podanie do prodziekana o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego AiU oraz Wzornictwo S2 i N2

Podanie do prodziekana o przedłużenie terminu oddania pracy

Podanie do rektora o przedłużenie terminu oddania pracy dyplomowej

Wzór recenzji z pracy

Protokół z egzaminu dyplomowego

Ponieważ w recenzji pracy dyplomowej powinno się cenić efekty kształcenia przypisane do pracy dyplomowej w programie kształcenia studenta, to można tą ocenę zrobić w kilku wariantach.

W celu przypomnienia efektów zawartych w pracy dyplomowej poniżej załączono odpowiednie sylabusy na Budownictwie i Inżynierii Środowiska.

Budownictwo S1, S1-IE, N1, S2 BE, S2 BH, S2 DUL, S2 KBI, S2 TOB, N2 KBI oraz N2 TOB.

Inżynieria Środowiska: S1_WiO, S1_WiK, S2_WiO, S2_WiK