Informacje bieżące WBIA

Konkurs w ramach pilotażowego programu ,,ABSOLWENT 05.06.2019 12:11

Zachodniopomorski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie

informuje, iż w dniu 23 maja 2019 roku został ogłoszony konkurs w ramach pilotażowego programu ,,ABSOLWENT" zatwierdzony uchwałą nr 3/2019 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 20 marca 2019 roku. Celem konkursu jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych posiadających wyższe wykształcenie, realizujących ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej, w zaplanowaniu i wdrożeniu indywidualnej ścieżki kariery zawodowej oraz pomoc w rozwoju umiejętności i w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Program daje szerokie możliwości rozwoju zawodowego osób niepełnosprawnych.

Zapraszamy szkoły wyższe, organizacje pozarządowe bądź partnerstwa szkół wyższych z organizacjami pozarządowymi do udziału w konkursie o zlecenie realizacji wsparcia osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe lub realizujące ostatni rok nauki w szkole wyższej.
W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty dotyczące obszarów wsparcia:

  • obszar A - zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej;
  • obszar B - podnoszenie kwalifikacji zawodowych:
  • - zadanie 1 - zdobycie uprawnień zawodowych,
    - zadanie 2 - ukończenie kursów i szkoleń zawodowych i specjalizacyjnych,
    - zadanie 3 - odbycie stażu aktywizacyjnego;

  • obszar C-wsparcie za trudnienia i samozatrudnienia


Wnioski w ramach pilotażowego programu "ABSOLWENT" mogą być składane w terminie: od dnia 23 maja 2019 roku do dnia 24 lipca 2019 roku.

Wnioski należy składać w Biurze PFRON (bezpośrednio w Kancelarii PFRON lub drogą pocztową) - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła 11 nr 13, 00-828 Warszawa.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat w/w programu uzyskają Państwo pod adresem internetowym:
www.pfron.org.pl, zakładka o Funduszu/Programy i zadania PFRON/Programy realizowane
obecnie/Pilotażowy program ABSOLWENT.