Informacje bieżące WBIA

Naukowiec z ZUT-u wśród laureatów Nagrody Prezesa Rady Ministrów 19.11.2019 12:45

Uhonorowano 24 naukowców z całej Polski Nagrodami Prezesa Rady Ministrów. Wśród nagrodzonych za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową i wdrożeniową za rok 2018 znalazł się dr inż. Adam Zieliński z Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT.

W gronie laureatów znalazły się również dwie wybitne badaczki, które doceniono za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej. Nagrodę otrzymały dr hab. Danuta Kisielewska z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – za dorobek naukowy z zakresu eksperymentalnej fizyki cząstek elementarnych i wysokich energii oraz prof. Ewa Kula-Świeżewska z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN – za dorobek naukowy z zakresu biochemii, chemii bioorganicznej i badań molekularnych związków izoprenoidowych.

 

Nagrody Prezesa Rady Ministrów przyznano także dziesięciu osobom za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego. Wśród laureatów znaleźli się naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Historii Nauki PAN, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

Premier docenił też 12 doktorów za rozprawy doktorskie, w tym m.in. dr inż. Adama Zielińskiego za pracę Skurcz autogeniczny betonów samozagęszczalnych napisaną pod opieką dr hab. inż. Marii Kaszyńskiej, prof. ZUT, dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT. Autor podjął w niej próbę wyjaśnienia problemu w nowoczesnej technologii betonu - skurczu autogenicznego betonu, w konsekwencji którego może dojść do uszkodzeń elementów konstrukcji wykonanych z betonu.

 

Dr inż. Adam Zieliński na potrzeby swojej pracy skonstruował stanowiska badawcze, przeprowadził bardzo obszerne badania laboratoryjne oraz analizy. Uzyskane wyniki pozwalają oszacować zagrożenia i przyjąć odpowiednie rozwiązania materiałowe i technologiczne.

Rozprawa doktorska dr Zielińskiego jest kompleksowym opracowaniem, omawiającym światowe trendy w technologii betonu, analizującym bardzo istotne problemy i wskazującym na korzystne rozwiązania praktyczne – powiedziała prof. Maria Kaszyńska, dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT.

 

Laureat Nagrody Prezesa Rady Ministrów od 2012 roku pracuje w Katedrze Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT. Jest autorem publikacji naukowych w branżowych czasopismach polskich i zagranicznych oraz współautorem 6 patentów oraz 3 wniosków patentowych. W trakcie pisania rozprawy był dwukrotnym laureatem Stypendium Naukowego Prezydenta Miasta Szczecin dla najlepszych doktorantów w edycji 2015/16 i 2016/17.

 

Nagrody Prezesa Rady Ministrów ustanowiono z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk w 1994 roku. Wręczane są za osiągnięcia naukowe, artystyczne, wysoko oceniane osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki, wyróżnione rozprawy doktorskie i osiągnięcia naukowo-techniczne. Laureatów  w trybie konkursu wyłania zespół ds. nagród, któremu w kadencji 2019-2023 przewodniczy prof. Tomasz Giaro z Uniwersytetu Warszawskiego. Lista nagrodzonych dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Premiera RP.

1.	dr inż. Adam Zieliński w laboratorium odkształceń własnych materiałów na bazie spoiw mineralnych i organicznych

2.	dr inż. Adam Zieliński podczas odczytu parametrów częstotliwościowych z zastosowaniem metody emisji akustycznej3.	dr iż. Adam Zieliński przy modułach sterowania procesów pomiarowych