Jakość Kształcenia

Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury powołał Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia w składzie:

 

 

Przewodniczący:  dr inż. Piotr Popiel – pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia

Członkowie:       

dr inż. arch. Agnieszka Rek-Lipczyńska

przedstawiciel kierunku Architektura i Urbanistyka

dr inż. Ewa Silicka

przedstawiciel kierunku Budownictwo

dr inż. Dorota Leciej-Pirczewska

przedstawiciel kierunku Inżynieria Środowiska

dr Bogusława Koszałka

przedstawiciel kierunku Wzornictwo

 mgr inż. Piotr Brzozowski

 pełnomocnik dziekana ds. ankietyzacji

mgr inż. Robert Cypryjański doktorant
Krzysztof Wojciechowski przedstawiciel studentów

 

Zadania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • wdrażanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia,
 • przygotowanie raportów semestralnych, obejmujących analizę osiągniętych efektów kształcenia na kierunkach studiów realizowanych na WBiA,
 • przygotowanie i analiza wyników ankietyzacji nauczycieli akademickich na WBiA,
 • analiza, we współpracy z Komisją Programową właściwą dla danego kierunku, przyczyn trudności w osiąganiu efektów kształcenia przez studentów,
 • proponowanie, we współpracy z Komisją Programową właściwą dla danego kierunku, zmian w procesie kształcenia,
 • udział w przygotowaniu stosownych procedur regulujących postępowanie w określonych procesach kształcenia.


Główne cele wdrażania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w ZUT w Szczecinie:
 • opracowanie mechanizmów stałego zarządzania, monitorowania i doskonalenia systemu,
 • opracowanie przejrzystych procedur zapewniania jakości kształcenia,
 • podniesienie rangi pracy dydaktycznej,
 • opracowanie skutecznego systemu informowania społeczeństwa i władz lokalnych o jakości kształcenia i poziomie absolwentów,
 • zapewnienie studentom możliwości uzyskania wiedzy i kompetencji odpowiadających potrzebom rynku pracy,
 • przygotowanie absolwentów do bycia aktywnym członkiem demokratycznego społeczeństwa.

Uchwała nr 59 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 29.06. 2009 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia  (WSZJK)

 

Główne cele Polityki Jakości Kształcenia w ZUT:
 • opracowanie programów kształcenia umożliwiających studentom osiągnięcie zamierzonych efektów kształcenia,
 • zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej niezbędnej w osiąganiu założonych efektów kształcenia,
 • doskonalenie i wzbogacenie oferty dydaktycznej zgodnej z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez rynek pracy,
 • rozwój innowacyjnych badań naukowych oraz podejmowanie wyzwań związanych ze zmianami w gospodarce regionalnej, krajowej i światowej.

Uchwała nr 47 Senatu ZUT z dn. 28.10.2013 r. w sprawie wprowadzenia Polityki jakości kształcenia ZUT w Szczecinie

 

Obszary działania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • monitorowanie realizacji osiąganych efektów kształcenia,
 • ocena i analiza procesu kształcenia,
 • ocena jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 • ocena warunków socjalnych oferowanych studentom,
 • ocena dostępności informacji na temat realizacji kształcenia,
 • ocena mobilności studentów i nauczycieli akademickich,
 • analiza opinii studentów, doktorantów, monitorowania kariery zawodowej absolwentów Uczelni oraz opinii pracodawców o absolwentach.

Uchwała nr 47 Senatu ZUT z dn. 28.10.2013 r., Zarządzenie nr 16 Rektora ZUT z dn. z 03-04-2017 r. w sprawie Podstaw funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz wytycznych do realizacji oceny jakości w obszarach działania tego systemu w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie