Ankietyzacja

Ankieta Studenta/Doktoranta

Ankieta Studenta/Doktoranta jest narzędziem oceny jakości procesu dydaktycznego. Jest to opinia studentów oraz uczestników studiów doktoranckich na temat pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich.

Ankietyzacja jest przeprowadzana w formie elektronicznej. Wzory kwestionariuszy ankiet są jednakowe dla całej Uczelni, w celu umożliwienia analizy i porównania wyników z przeprowadzonego badania. Ułożone są pod kątem aktualnych założeń oraz wymagań oceny procesu dydaktycznego, organizacji i funkcjonowania Uczelni.

Ankieta Studenta/Doktoranta dostępna jest do wypełnienia dwa razy w roku: pod koniec lub po zakończeniu semestru zimowego oraz pod koniec lub po zakończeniu semestru letniego i dotyczy oceny zajęć dydaktycznych odbywających się w tych semestrach. Dostęp do ankiet jest ograniczony czasowo, po wyznaczonym terminie nie ma już możliwości wypełnienia ankiety.

Ankieta dostępna jest po zalogowaniu się do E-dziekanatu w zakładce „Ankiety/Egzaminy”. Pomimo tego, że wypełniają ją Państwo ze swojego konta, ankieta jest w pełni anonimowa. Odpowiedzi, które Państwo wprowadzają są przetwarzane przez system w ten sposób, że na zestawienie zbiorcze trafiają tylko same odpowiedzi bez danych o wypełniającym. Nie ma więc możliwości sprawdzenia kto jak kogo ocenił.

Wyniki ankietyzacji studentów/doktorantów po zatwierdzeniu przez prorektora ds. kształcenia są przekazywane dziekanowi, który zobowiązany jest do przekazania ich kierownikowi jednostki organizacyjnej wydziału ocenianego nauczyciela akademickiego. Po zapoznaniu się z wynikami ankietyzacji kierownik jednostki organizacyjnej wydziału przekazuje dokumenty do wglądu ocenionemu nauczycielowi akademickiemu.

Procedurę zasad prowadzenia procesu ankietyzacji na uczelni reguluje Zarządzenie Rektora ZUT w Szczecinie nr 8 z dnia 14 stycznia 2020 r.

Zarządzenie 8/2020 do pobrania

natomiast wzory ankiet reguluje Zarządzenie Rektora ZUT w Szczecinie nr 10 z dnia 16 stycznia 2020

Zarządzenie 10/2020 do pobrania

Instrukcja wypełniania ankiety:

1. Po zalogowaniu się do E-dziekanatu w zakładce „Ankiety/Egzaminy” należy wybrać „Ankieta Studenta/Doktoranta”. Pojawią się dostępne ankiety. W celu wypełnienia ankiety należy nacisnąć na żółty napis „wypełnij”.

2. W kolejnym oknie widoczne będą dostępne ankiety. Ankiety przygotowane są dla każdej formy zajęć z każdego przedmiotu, na który uczęszczali Państwo w danym semestrze. Jeśli kilka form zajęć było prowadzonych przez tego samego nauczyciela, jego nazwisko będzie widniało w kilku ankietach. W celu wypełnienia ankiety z danej formy zajęć należy nacisnąć na żółty napis.

 

3. Po wybraniu danej formy zajęć wyświetli się ankieta. Jest ona taka sama dla każdego przedmiotu oraz formy zajęć i składa się z dwóch części:

·         frekwencja Studenta na zajęciach;

·         ocena nauczyciela i zajęć – bardzo ważny jest punkt 4, czyli Państwa uwagi i wskazówki, zarówno te pozytywne jak i krytyczne. Zostaną one przedstawiane zarówno ocenionemu nauczycielowi akademickiemu jak i kierownikowi jednostki organizacyjnej wydziału ocenianego nauczyciela akademickiego. Proszę wyrazić swoją opinie, ankieta jest anonimowa.

Po wypełnieniu ankiety najlepiej ją zapisać.

W razie pytań lub wątpliwości odnośnie ankiety Studenta/Doktoranta polecam kontakt mailowy: Piotr.Brzozowski@zut.edu.pl

mgr inż. Piotr Brzozowski, pełnomocnik dziekana WBiA ds. ankietyzacji