Polska Rama Kwalifikacji

Krajowe Ramy Kwalifikacji/ZUT/Sylabusy

 

Informacje i publikacje o KRK

 

 1.  AUTONOMIA PROGRAMOWA UCZELNI, Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, Projekt MNiSW współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Krajowe Ramy Kwalifikacji w szkolnictwie wyższym jako narzędzie poprawy jakości kształcenia” Priorytet IV PO KL, Działanie 4.1. Poddziałanie 4.1.3, Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski, Warszawa 2010. 01_Ramy_kwalifikacji_dla_szk_wyzsz.pdf
 2. Kraśniewski A.: Jak przygotowywać programy kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego?, MNiSW 2011. 02_publikacja_MNISW_A.Kraśniewski.pdf
 3. Prezentacja Prorektora W. Biedunkiewicza na temat KRK, ZUT, Szczecin 2012. 03_Ramy kwalifikacji_II.pdf
 4. O sylabusach na skróty wybrane zagadnienia z prezentacji Prorektora W. Biedunkiewicza na temat KRK, ZUT, Szczecin 2012. 04_Ramy kwalifikacji_II_wybrane.pdf 
 5. Załącznik nr 5 do Rozporządzenia MNiSW – Opis efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych 05_KRK_zal._cz._1
 6. Załącznik nr 9 do Rozporządzenia MNiSW – Opis efektów kształcenia prowadzącego do uzyskania kompetencji inżynierskich 06_KRK_zal._cz._2 
 7. Sposób rozliczenia punktów kontaktowych ECTS 07_pismo_prorektora_ws_ECTS.pdf
 8. Raport samopotwierdzenia KRK dla szkolnictwa wyższego, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2013. 08_Raport_samopotwierdzenia.pdf
 9. Kwalifikacje po europejsku 09_IBE_Broszura_KRK_2013.pdf
 10. Beata Balińska Zintegrowany System Kwalifikacji jako narzędzie uczenia się przez całe życie, Instytut Badań Edukacyjnych, 2014.
  Dokument PDF
 11. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6–8 (Dz. U. 2016 poz. 1594)
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001594
 12. Zintegrowany System Kwalifikacji „Projekt „Budowa krajowego systemu kwalifikacji – pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania”, Kraków, 4 grudnia 2014. Dokument PDF
 13. Polska Rama Kwalifikacji wiedza umiejętności kompetencje społeczne, Warszawa 2016. Dokument PDF