Uchwały RW 2018/19

Uchwały Rady Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie z roku akademickiego 2018/19

Uchwała nr 1/2018/2019 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr hab. inż. Andrzeja Aniszewskiego na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Inżynierii Sanitarnej- treść uchwały


Uchwała nr 2/2018/2019 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy prof. dr hab. inż. arch. Waldemara Marzęckiego na stanowisku profesora w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego - treść uchwały


Uchwała nr 3/2018/2019 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie: formy realizacji i wymiaru praktyk zawodowych na
studiach doktoranckich prowadzonych na Wydziale Budownictwa i Architektury w dyscyplinach architektura i urbanistyka, budownictwo oraz inżynieria środowiska - treść uchwały


Uchwała nr 4/2018/2019 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie: Rozpatrzenia wniosku o przyjęcie oraz dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Pilcha - treść uchwały


Uchwała nr 5/2018/2019 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Jakobowi Machon - treść uchwały


Uchwała nr 6/2018/2019 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Jakoba Machon - treść uchwały


Uchwała nr 7/2018/2019 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Alicji Świtalskiej - treść uchwały


Uchwała nr 8/2018/2019 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Alicji Świtalskiej - treść uchwały


Uchwała nr 9/2018/2019 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie: powołania promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Alicji Świtalskiej - treść uchwały


Uchwała nr 10/2018/2019 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Danucie Koniecznej - treść uchwały


Uchwała nr 11/2018/2019 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Danuty Koniecznej - treść uchwały


Uchwała nr 12/2018/2019 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zmianę warunków zatrudnienia mgr Patryka Słowińskiego - treść uchwały


Uchwała nr 13/2018/2019 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Pilcha - treść uchwały


Uchwała nr 14/2018/2019 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: nadania mgr inż. Michałowi Pilchowi stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo - treść uchwały


Uchwała nr 15/2018/2019 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Krzysztofowi Gumnemu - treść uchwały


Uchwała nr 16/2018/2019 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Krzysztofa Gumnego - treść uchwały


Uchwała nr 17/2018/2019 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Krzysztofowi Wierzbickiemu - treść uchwały


Uchwała nr 18/2018/2019 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Krzysztofa Wierzbickiego - treść uchwały


Uchwała nr 19/2018/2019 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: powołania promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr inż. Krzysztofa Wierzbickiego - treść uchwały


Uchwała nr 20/2018/2019 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany w uchwałach dotyczących otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Alicji Świtalskiej - treść uchwały


Uchwała nr 21/2018/2019 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany w uchwałach dotyczących otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Jakobowi Machon - treść uchwały


Uchwała nr 22/2018/2019 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany w uchwałach dotyczących otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Danuty Koniecznej - treść uchwały


Uchwała nr 23/2018/2019 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na powierzenie prowadzenia wykładów i prac dyplomowych przez nauczyciela akademickiego ze stopniem naukowym doktora - treść uchwały


Uchwała nr 24/2018/2019 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia opiekunów naukowych dla nowo przyjętych doktorantów na studia doktoranckie na rok akademicki 2018/2019 - treść uchwały


Uchwała nr 25/2018/2019 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany w składzie wydziałowej komisji programowej kierunku budownictwo - treść uchwały


Uchwała nr 26/2018/2019 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia listy najlepszych absolwentów wytypowanych
do „Złotej Księgi Absolwenta” - treść uchwały


Uchwała nr 27/2018/2019 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o prowadzenie studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia - treść uchwały


Uchwała nr 27A/2018/2019 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia, cyklu kształcenia w Państwowym Uniwersytecie Gospodarstwa Wodnego i Wykorzystania Przyrody na kierunku: architektura - treść uchwały


Uchwała nr 28/2018/2019 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zmianę stanowiska dr inż. Grzegorza Szmechela - treść uchwały


Uchwała nr 29/2018/2019 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zmianę stanowiska dr inż. arch. Olgi Kopczyńskiej - treść uchwały


Uchwała nr 30/2018/2019 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zmianę stanowiska dr inż. Agaty Wygockiej-Domagałło - treść uchwały


Uchwała nr 31/2018/2019 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zmianę stanowiska mgr inż. arch. Agnieszki Lamprecht - treść uchwały


Uchwała nr 32/2018/2019 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zmianę stanowiska dr inż. Piotra Tkacza - treść uchwały


Uchwała nr 33/2018/2019 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zmianę stanowiska mgr inż. Aleksandry Mokrzyckiej - Olek - treść uchwały


Uchwała nr 34/2018/2019 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zmianę stanowiska mgr inż. Rafała Jaworskiego - treść uchwały


Uchwała nr 35/2018/2019 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zmianę stanowiska dr inż. arch. Miłosza Raczyńskiego - treść uchwały


Uchwała nr 36/2018/2019 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zmianę stanowiska dr inż. arch. Ryszarda Hajdamowicza - treść uchwały


Uchwała nr 37/2018/2019 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zmianę stanowiska dr inż. Jacka Mazura - treść uchwały


Uchwała nr 37A/2018/2019 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia efektów kształcenia, planu studiów i programu  kształcenia na studiach stacjonarnych II stopnia kierunku Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia - treść uchwały


Uchwała nr 37B/2018/2019 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: przedłożenia Senatowi ZUT w Szczecinie Wniosku w przedmiocie prowadzenia na studiach stacjonarnych II stopnia kierunku Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia o profilu ogólnoakademickim w ramach: obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, dziedzinie nauk technicznych i dyscyplinie naukowej architektura i urbanistyka; obszaru sztuki, dziedzinie sztuk plastycznych i dyscyplinie artystycznej sztuki piękne, sztuki projektowe - treść uchwały


Uchwała nr 38/2018/2019 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. Wiesława Paczkowskiego na stanowisku starszego wykładowcy w Zespole Dydaktycznym Konstrukcji Metalowych Zakładu Teorii Konstrukcji - treść uchwały


Uchwała nr 39/2018/2019 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. arch. Lechosława Czernika na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego - treść uchwały


Uchwała nr 40/2018/2019 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w wymiarze ½ etatu czasu pracy dr inż. arch. Wojciecha Pawłowskiego na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania - treść uchwały


Uchwała nr 41/2018/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie: wznowienia od roku akademickiego 2019/2020 rekrutacji na kierunku wzornictwo - treść uchwały


Uchwała nr 42/2018/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie: udzielenia rekomendacji miesięcznikowi „Materiały Budowlane” - treść uchwały


Uchwała nr 43/2018/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr Agnieszki Siewiery na stanowisku adiunkta w Zespole Dydaktycznym Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania w Budownictwie - treść uchwały


Uchwała nr 44/2018/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w wymiarze ½ etatu czasu pracy dr hab. inż. arch. Marka Czyńskiego na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Projektowania Architektonicznego - treść uchwały


Uchwała nr 45/2018/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. Jacka Czarneckiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Dróg i Mostów - treść uchwały


Uchwała nr 46/2018/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie: uzupełnienia składu wydziałowej komisji ds. oceny nauczycieli akademickich - treść uchwały


Uchwała nr 47/2018/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie: powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Pawelskiej-Mazur - treść uchwały


Uchwała nr 48/2018/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie: powołania Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr inż. Magdaleny Pawelskiej – Mazur w dyscyplinie budownictwo - treść uchwały


Uchwała nr 49/2018/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Beacie Iżykowskiej - treść uchwały


Uchwała nr 50/2018/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Beaty Iżykowskiej - treść uchwały


Uchwała nr 51/2018/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie: wprowadzenia korekty w planie studiów doktoranckich na semestrze drugim na kierunku Inżynieria Środowiska - treść uchwały


Uchwała nr 52/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: powołania zespołu ds. postępowania o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk technicznych w odniesieniu do dziedziny odpowiadającej dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych określonej w  Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z dnia 25 września 2018 r. poz. 1818) dr hab. inż. Ewie Błazik - Borowej - treść uchwały


Uchwała nr 53/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk technicznych w odniesieniu do dziedziny odpowiadającej dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z dnia 25 września 2018 r. poz. 1818) na wniosek dr hab. inż. Ewy Błazik – Borowej - treść uchwały


Uchwała nr 54/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk technicznych w odniesieniu do dziedziny odpowiadającej dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z dnia 25 września 2018 r. poz. 1818) dr hab. inż. Ewie Błazik – Borowej - treść uchwały


Uchwała nr 55/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk technicznych w odniesieniu do dziedziny odpowiadającej dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych
określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z dnia 25 września 2018 r. poz. 1818) dr hab. inż. Ewie Błazik – Borowej, prof. PL - treść uchwały


Uchwała nr 56/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk technicznych w odniesieniu do dziedziny odpowiadającej dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z dnia 25 września 2018 r. poz. 1818) dr hab. inż. Ewie Błazik – Borowej, prof. PL - treść uchwały


Uchwała nr 57/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk technicznych w odniesieniu do dziedziny odpowiadającej dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych
określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z dnia 25 września 2018 r. poz. 1818) dr hab. inż. Ewie Błazik – Borowej, prof. PL - treść uchwały


Uchwała nr 58/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk technicznych w odniesieniu do dziedziny odpowiadającej dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych
określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z dnia 25 września 2018 r. poz. 1818) dr hab. inż. Ewie Błazik – Borowej, prof. PL - treść uchwały


Uchwała nr 59/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk technicznych w odniesieniu do dziedziny odpowiadającej dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych
określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z dnia 25 września 2018 r. poz. 1818) dr hab. inż. Ewie Błazik – Borowej, prof. PL - treść uchwały


Uchwała nr 60/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk technicznych w odniesieniu do dziedziny odpowiadającej dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych
określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z dnia 25 września 2018 r. poz. 1818) dr hab. inż. Ewie Błazik – Borowej, prof. PL - treść uchwały


Uchwała nr 61/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk technicznych w odniesieniu do dziedziny odpowiadającej dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych
określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z dnia 25 września 2018 r. poz. 1818) dr hab. inż. Ewie Błazik – Borowej, prof. PL - treść uchwały


Uchwała nr 62/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk technicznych w odniesieniu do dziedziny odpowiadającej dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych
określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z dnia 25 września 2018 r. poz. 1818) dr hab. inż. Ewie Błazik – Borowej, prof. PL - treść uchwały


Uchwała nr 63/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk technicznych w odniesieniu do dziedziny odpowiadającej dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych
określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z dnia 25 września 2018 r. poz. 1818) dr hab. inż. Ewie Błazik – Borowej, prof. PL - treść uchwały


Uchwała nr 64/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr Waldemarowi Jędryka - treść uchwały


Uchwała nr 65/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr Waldemara Jędryki - treść uchwały


Uchwała nr 66/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: powołania promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Waldemara Jędryki - treść uchwały


Uchwała nr 67/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy
prof. dr hab. inż. Władysława Szaflika na stanowisku profesora w Katedrze Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ciepłownictwa - treść uchwały


Uchwała nr 68/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy
dr inż. arch. Magdaleny Czałczyńskiej - Podolskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania - treść uchwały


Uchwała nr 69/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zmianę stanowiska dr inż. Jacka Mazura - treść uchwały


Uchwała nr 70/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Adamowi Wasilukowi - treść uchwały


Uchwała nr 71/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Adama Wasiluka - treść uchwały


Uchwała nr 72/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zmianę stanowiska dr inż. arch. Ryszarda
Hajdamowicza - treść uchwały


Uchwała nr 73/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zmianę stanowiska dr inż. arch. Olgi Kopczyńskiej - treść uchwały


Uchwała nr 74/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany w składzie wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia - treść uchwały


Uchwała nr 75/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: powołania kierownika Katedry Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ciepłownictwa - treść uchwały


Uchwała nr 76/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: udzielenia rekomendacji miesięcznikowi „Przegląd Budowlany” - treść uchwały


Uchwała nr 77/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: udzielenia rekomendacji miesięcznikowi „Inżynieria i Budownictwo” - treść uchwały


Uchwała nr 78/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: limitów przyjęć na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2019/2020 - treść uchwały


Uchwała nr 79/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: wskazania kierunków studiów pierwszego stopnia, których absolwenci
osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, jakie wymagane są od absolwentów studiów pierwszego stopnia, ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na Wydziale Budownictwa i Architektury - treść uchwały


Uchwała nr 80/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na powierzenie prowadzenia wykładów i prac dyplomowych przez nauczyciela akademickiego ze stopniem naukowym doktora - treść uchwały


Uchwała nr 81/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na powierzenie prowadzenia wykładów przez nauczyciela akademickiego z tytułem magistra - treść uchwały


Uchwała nr 82/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany nazwy specjalności Sieci, instalacje komunalne i przemysłowe na
Instalacje budowlane na kierunku Inżynieria Środowiska - treść uchwały


Uchwała nr 83/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: przypisania efektów kształcenia do dyscyplin na kierunkach: budownictwo, inżynieria środowiska, architektura i urbanistyka, wzornictwo, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia - treść uchwały


Uchwała nr 84/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: powołania promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr inż. Rafała Jaworskiego - treść uchwały


Uchwała nr 85/2018/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Katarzynie Florysiak - treść uchwały


Uchwała nr 86/2018/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Katarzyny
Florysiak - treść uchwały


Uchwała nr 87/2018/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: powołania promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Katarzyny Florysiak - treść uchwały


Uchwała nr 88/2018/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Agnieszce Wojciechowskiej - treść uchwały


Uchwała nr 89/2018/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Agnieszki Wojciechowskiej - treść uchwały


Uchwała nr 90/2018/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Mikołajowi Heigel - treść uchwały


Uchwała nr 91/2018/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Mikołaja Heigel - treść uchwały


Uchwała nr 92/2018/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: powołania promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Mikołaja Heigel - treść uchwały


Uchwała nr 93/2018/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Katarzynie Myślińskiej - treść uchwały


Uchwała nr 94/2018/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Katarzyny Myślińskiej - treść uchwały


Uchwała nr 95/2018/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: Rozpatrzenia wniosku o przyjęcie oraz dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Pawelskiej - Mazur - treść uchwały


Uchwała nr 96/2018/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy mgr inż. arch. Anny Pazdur - Czarnowskiej na stanowisku asystenta w Katedrze Historii i Teorii Architektury - treść uchwały


Uchwała nr 97/2018/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy mgr inż. arch. Małgorzaty Gościniak na stanowisku asystenta w Katedrze Historii i Teorii Architektury - treść uchwały


Uchwała nr 98/2018/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: zmiany w składzie wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia - treść uchwały


Uchwała nr 99/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany w składzie wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia - treść uchwały


Uchwała nr 100/2018/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: procedury postępowania antyplagiatowego na Wydziale Budownictwa i Architektury - treść uchwały


Uchwała nr 101/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Pawelskiej - Mazur - treść uchwały


Uchwała nr 102/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: nadania mgr inż. Magdalenie Pawelskiej - Mazur stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo - treść uchwały


Uchwała nr 103/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Pawelskiej -
Mazur - treść uchwały


Uchwała nr 104/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania zespołu ds. postępowania o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie budownictwo w odniesieniu do dziedziny odpowiadającej dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych dyscyplinie inżynieria lądowa i transport określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z dnia 25 września 2018 r. poz. 1818) dr hab. inż. Alicji Sołowczuk - treść uchwały


Uchwała nr 105 /2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie budownictwo w odniesieniu do dziedziny odpowiadającej dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplinie inżynieria lądowa i transport określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z dnia 25 września 2018 r. poz. 1818) na wniosek dr hab. inż. Alicji Sołowczuk - treść uchwały


Uchwała nr 106/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie budownictwo w odniesieniu do dziedziny odpowiadającej dziedzinie nauk inżynieryjnotechnicznych, dyscyplinie inżynieria lądowa i transport określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z dnia 25 września 2018 r. poz. 1818) dr hab. inż. Alicji Sołowczuk - treść uchwały


Uchwała nr 107/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie budownictwo w odniesieniu do dziedziny odpowiadającej dziedzinie nauk  inżynieryjnotechnicznych, dyscyplinie inżynieria lądowa i transport określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z dnia 25 września 2018 r. poz. 1818) dr hab. inż. Alicji Sołowczuk - treść uchwały


Uchwała nr 108/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie budownictwo w odniesieniu do dziedziny odpowiadającej dziedzinie nauk  inżynieryjnotechnicznych, dyscyplinie inżynieria lądowa i transport określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z dnia 25 września 2018 r. poz. 1818) dr hab. inż. Alicji Sołowczuk - treść uchwały


Uchwała nr 109/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie budownictwo w odniesieniu do dziedziny odpowiadającej dziedzinie nauk  inżynieryjnotechnicznych, dyscyplinie inżynieria lądowa i transport określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z dnia 25 września 2018 r. poz. 1818) dr hab. inż. Alicji Sołowczuk - treść uchwały


Uchwała nr 110/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie budownictwo w odniesieniu do dziedziny odpowiadającej dziedzinie nauk inżynieryjnotechnicznych, dyscyplinie inżynieria lądowa i transport określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z dnia 25 września 2018 r. poz. 1818) dr hab. inż. Alicji Sołowczuk - treść uchwały


Uchwała nr 111/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie budownictwo w odniesieniu do dziedziny odpowiadającej dziedzinie nauk inżynieryjnotechnicznych, dyscyplinie inżynieria lądowa i transport określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z dnia 25 września 2018 r. poz. 1818) dr hab. inż. Alicji Sołowczuk - treść uchwały


Uchwała nr 112/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie budownictwo w odniesieniu do dziedziny odpowiadającej dziedzinie nauk inżynieryjnotechnicznych, dyscyplinie inżynieria lądowa i transport określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z dnia 25 września 2018 r. poz. 1818) dr hab. inż. Alicji Sołowczuk - treść uchwały


Uchwała nr 113/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie budownictwo w odniesieniu do dziedziny odpowiadającej dziedzinie nauk inżynieryjnotechnicznych, dyscyplinie inżynieria lądowa i transport określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z dnia 25 września 2018 r. poz. 1818) dr hab. inż. Alicji Sołowczuk - treść uchwały


Uchwała nr 114/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie budownictwo w odniesieniu do dziedziny odpowiadającej dziedzinie nauk inżynieryjnotechnicznych, dyscyplinie inżynieria lądowa i transport określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z dnia 25 września 2018 r. poz. 1818) dr hab. inż. Alicji Sołowczuk - treść uchwały


Uchwała nr 115/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie budownictwo w odniesieniu do dziedziny odpowiadającej dziedzinie nauk inżynieryjnotechnicznych, dyscyplinie inżynieria lądowa i transport określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z dnia 25 września 2018 r. poz. 1818) dr hab. inż. Alicji Sołowczuk - treść uchwały


Uchwała nr 116/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Jana Janusza - treść uchwały


Uchwała nr 117/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Jana Janusza - treść uchwały


Uchwała nr 118/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Mateuszowi Techmanowi - treść uchwały


Uchwała nr 119/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Mateusza Techmana - treść uchwały


Uchwała nr 120/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Kamilowi Stacheckiemu - treść uchwały


Uchwała nr 121/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Kamila Stacheckiego - treść uchwały


Uchwała nr 122/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Pawłowi Siemaszko - treść uchwały


Uchwała nr 123/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Pawła Siemaszko - treść uchwały


Uchwała nr 124/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Norbertowi Laskowskiemu - treść uchwały


Uchwała nr 125/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Norberta Laskowskiego - treść uchwały


Uchwała nr 126/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Rafałowi Ciepłuchowi - treść uchwały


Uchwała nr 127/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Rafała Ciepłucha - treść uchwały


Uchwała nr 128/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr inż. Rafała Ciepłucha - treść uchwały


Uchwała nr 129/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Rafałowi Ciepłuchowi - treść uchwały


Uchwała nr 130/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Karola Federowicza - treść uchwały


Uchwała nr 131/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr inż. Karola Federowicza - treść uchwały


Uchwała nr 132/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Bartoszowi Budzińskiemu - treść uchwały


Uchwała nr 133/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Bartosza Budzińskiego - treść uchwały


Uchwała nr 134/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Markowi Kurnatowskiemu - treść uchwały


Uchwała nr 135/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Marka Kurnatowskiego - treść uchwały


Uchwała nr 136/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr Annie Pazdur-Czarnowskiej - treść uchwały


Uchwała nr 137/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr Anny Pazdur – Czarnowskiej - treść uchwały


Uchwała nr 138/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Anny Pazdur - Czarnowskiej - treść uchwały


Uchwała nr 139/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Kindze Cichockiej - treść uchwały


Uchwała nr 140/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Kingi Cichockiej - treść uchwały


Uchwała nr 141/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Małgorzacie Gościniak - treść uchwały


Uchwała nr 142/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Małgorzaty Gościniak - treść uchwały


Uchwała nr 143/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Małgorzaty Gościniak - treść uchwały


Uchwała nr 144/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Magdalenie Zych - treść uchwały


Uchwała nr 145/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Magdaleny Zych - treść uchwały


Uchwała nr 146/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany w planach studiów kierunków: Architektury i Urbanistyka S1 oraz Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia S1 na nowy rok akademicki 2019/2020 i kolejne - treść uchwały


Uchwała nr 147/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany przypisania efektu uczenia się, odnoszącego się do rozumienia potrzeby „uczenia się przez całe życie” z efektów kompetencji do efektów umiejętności na kierunkach: Architektura i Urbanistyka oraz Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia - treść uchwały


Uchwała nr 148/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: uruchomienia I edycji studiów podyplomowych Modelowanie informacji oraz techniki CAD w budownictwie i architekturze - treść uchwały


Uchwała nr 149/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: procedury procesu dyplomowania na kierunkach Budownictwo oraz Inżynieria Środowiska:


Uchwała nr 150/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: uruchomienia VI edycji studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i higiena pracy - treść uchwały