Rada Programowo-Gospodarcza

Rada Programowo-Gospodarcza

Rada Programowo-Gospodarcza Wydziału Budownictwa i Architektury

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Rada Programowo-Gospodarcza Wydziału Budownictwa i Architektury
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Zmiana Przewodniczacego Rady

Na posiedzeniu w dniu 19.12 2018 r. przewodniczący Rady Programowo-Gospodarczej Grzegorz Krzywicki złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Dziekan prof. Maria Kaszyńska podziękowała mu za dotychczasową pracę w Radzie na stanowisku przewodniczącego. Do podziękowań dołączyli się obecni na posiedzeniu członkowie Rady.

Zgodnie ze statutem RP-G przewodniczącego Rady wskazuje Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury. Prof. Maria Kaszyńska zwróciła się z propozycją objęcia stanowiska przewodniczącej do pani Elżbiety Ostatek, która wyraziła zgodę. Członkowie Rady zaakceptowali wskazanie p. Dziekan.

Następnie p. Dziekan zaproponowała na członka Prezydium Rady Programowo-Gospodarczej p. Jana Łukaszewskiego, który wyraził zgodę, a członkowie RP-G jednogłośnie wybrali proponowanego kandydata na członka Zarządu.

Wobec powyższego skład Prezydium Rady Programowo-Gospodarczej przy Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT przedstawia się następująco:

przewodnicząca:

Elżbieta Ostatek

członkowie:
 • Wojciech Ciuruś
 • Artur Gromadzki
 • Jacek Lenart
 • Jan Łukaszewski
 • Edward Osina
sekretarz:

Leszek Stachecki

Powołanie Fundacji Na Rzecz Rozwoju Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Z inicjatywy Przewodniczącego Rady Programowo-Gospodarczej WBiA ZUT w Szczecinie Grzegorza Krzywickiego na posiedzeniu Rady w dniu 24.09.2014 r. powołano

Fundację Na Rzecz Rozwoju Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Fundację założyli:

  obrazek
 • Wojciech Ciuruś,
 • Tomasz Gliński,
 • Artur Gromadzki,
 • Maria Kaszyńska,
 • Grzegorz Krzywicki,
 • Jacek Lenart,
 • Jan Łukaszewski,
 • Zygmunt Meyer,
 • Stefan Nowaczyk,
 • Marek Orłowski,
 • Elżbieta Ostatek,
 • Barbara Paszkowska,
 • Zbigniew Paszkowski,
 • Leszek Stachecki,
 • Piotr Tomaszewicz,
 • Maria Umińska-Glińska,
 • Przemysław Żurowski.

Podstawowe cele działania fundacji to:

 • wspieranie środowisk studentów, naukowców i zespołów badawczych WBiA ZUT w Szczecinie w realizacji przedsięwzięć o istotnym znaczeniu cywilizacyjnym, kulturowym lub gospodarczym;
 • wspieranie inicjatyw inwestycyjnych WBiA;
 • wspieranie i wdrażanie transferu polskich osiągnięć naukowych i technicznych do praktyki gospodarczej;
 • wspieranie kształcenia studentów poprzez organizowanie warsztatów, seminariów lub wykładów.

Środki finansowe niezbędne do realizacji stawianych sobie celów Fundacja będzie pozyskiwała głównie poprzez:

 • propagowanie idei Fundacji i pozyskiwanie darowizn;
 • prowadzenie własnej dzałalności gospodarczej;
 • prowadzenie zbiórek i imprez publicznych;
 • pozyskiwanie środków z programów jednostek samorządowych, budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej;
 • prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Cele działania Rady Programowo-Gospodarczej WBiA

obrazek

W dniu 04.07.2013 r. z inicjatywy Dziekan dr hab. inż. Marii Kaszyńskiej, na mocy Uchwały nr 21/2012/2013 Rady Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 29.05.2013 r., będącej odpowiedzią na coraz liczniejsze głosy ściślejszego powiązania Biznesu z Nauką, powołana została Rada Programowo-Gospodarcza Wydziału Budownictwa i Architektury. W skład Rady weszły osoby reprezentujące szeroko pojęty świat biznesu, menadżerowie największych firm budowlanych i architektonicznych regionu zachodniopomorskiego, przedstawiciele władz samorządowych, instytucji publicznych związanych z budownictwem oraz pracownicy naszej Uczelni. Głównym celem, który przyświecał idei powołania Rady jest wykorzystanie wiedzy i doświadczenia zawodowego osób wchodzących w jej skład do budowania trwałych relacji ze środowiskiem akademickim poprzez wskazywanie kierunków rozwoju Uczelni, zgodnych z aktualnym i przyszłym zapotrzebowaniem pracodawców na rynku pracy. Tak rozumiane zacieśnienie współpracy w obszarze edukacji studentów, powinno w krótkim czasie zaowocować pozyskaniem wysoko wykwalifikowanych absolwentów z lepszym praktycznym przygotowaniem do zawodu inżyniera. Statut Rady Programowo - Gospodarczej w sposób jasny i logiczny określa kroki, które należy podjąć w celu jak najszybszego osiągnięcia zakładanego celu. Należy przy tym podkreślić, że skład Rady nie ma charakteru zamkniętego i jest podmiotem otwartym na nowych członków, którzy swoją wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz pomysłami chcą mieć wkład w jej dalszy rozwój. Jest to jedyna droga do szybszego, a zarazem stabilnego rozwoju przedsiębiorstw w regionie, odpowiedniego wykształcenia i wychowania przyszłej kadry zarządczej i wykonawczej firm, oraz należnej pozycji Uczelni mogącej pochwalić się absolwentami stanowiącymi elitę polskich Inżynierów.

obrazek

Przewodniczący Rady Programowo-Gospodarczej

Absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury

Pierwsze posiedzenie Rady

Pierwsze posiedzenie Rady Programowo-Gospodarczej Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie odbyło się 04.07.2013 r. Celem spotkania było zapoznanie uczestników zaproszonych przez Dziekan WBiA dr hab. inż. Marię Kaszyńską, a reprezentujących przedsiębiorstwa budowlane, władze samorządowe oraz samorząd urbanistów, architektów i inżynierów budownictwa z ideą współpracy praktyków branży budowlanej z Wydziałem Budownictwa i Architektury w zakresie realizacji bieżących działań i zamierzeń Wydziału oraz "Strategii rozwoju Wydziału Budownictwa i Architektury", a także wykorzystanie doświadczenia osób od wielu lat pracujących w budownictwie przy ksztaltowaniu profilu kształcenia studentów. Dodatkowym celem zacieśnienia wspólpracy miedzy Wydziałem i podmiotami gospodarczymi regionu jest także ułatwienie startu absolwentom Wydziału w życiu zawodowym oraz pozyskiwanie przez Wydział oceny przygotowania zawodowego osób kończących studia bezpośrednio od ich pracodawców.

W spotkaniu udział wzięli:

Imię i nazwisko Jednostka Stanowisko
Maria Kaszyńska Wydział Budownictwa i Architektury ZUT Dziekan
Marek Bogucki ZPHU IRMA Sp. z o. o. Prezes
Wojciech Ciuruś PB CIROKO Sp. z o. o. Dyrektor
Artur Gromadzki Caspar Asset Management SA Chief Investmet Officer - Global Equities
Grzegorz Krzywicki ERBUD S.A. Dyrektor Oddziału
Jacek Lenart Studio A4 Spółka Projektowa Wiceprezes Zarządu
Jan Łukaszewski Rada Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów Przewodniczący
Mirosław Łukomski MODEHPOLMO Sp. z o. o. Prezes
Zygmunt Meyer Rada Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Przewodniczący
Ewa Nosek Miasto Szczecin Architekt Miasta
Edward Osina Przedsiębiorstwo Budowlane CALBUD Sp. z o. o. Prezes
Elżbieta Ostatek Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin Dyrektor
Jolanta Palatan Towarzystwo Urbanistów Polskich O/Szczecin Prezes
Zachodniopomorski Klaster Budowlany przy Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie Przewodniczący
Lesław Siemaszko Firma SIEMASZKO Sp. z o. o. Dyrektor
Leszek Stachecki Wydział Budownictwa i Architektury ZUT

W trakcie spotkania uczestnicy powołali Radę Programowo-Gospodarczą Wydziału Budownictwa i Architektury oraz wybrali prezydium w nastepującym składzie:

przewodniczący:

Grzegorz Krzywicki

członkowie:

 • Wojciech Ciuruś
 • Artur Gromadzki
 • Jacek Lenart
 • Edward Osina
 • Elżbieta Ostatek

sekretarz:

Leszek Stachecki

Kolejna część spotkania poświęcona została dyskusji, w której uczestnicy mieli możliwość swobodnej wypowiedzi i formułowania własnych spostrzeżeń, przemyśleń i wniosków odnoszących się głównie do roli Wydziału w kreowaniu nowych technologii oraz aspektów związanych z adaptacją absolwentów w firmach budowlanych, a także odnośnie mozliwości dodatkowego finansowania Wydziału.

Skład Rady

Imię i nazwisko Jednostka Stanowisko
Piotr Błażejewski Rada Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów Przewodniczacy
Marek Bogucki ZPHU IRMA Sp. z o. o. Prezes
Jarosław Bondar Miasto Szczecin Architekt Miasta
Jerzy Bujko Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Mostar Sp. z o. o. Prezes
Wojciech Ciuruś PB CIROKO Sp. z o. o. Dyrektor
Tomasz Gliński BBI Development
Artur Gromadzki Caspar Asset Management SA Chief Investmet Officer - Global Equities
Grzegorz Krzywicki COSTES Sp. z o. o.
Marek Kujdyński Pazim Sp. z o.o. Wiceprezes
Jacek Lenart Studio A4 Spółka Projektowa Wiceprezes Zarządu
Arkadiusz Litwiński Urząd Miasta Szczecin Biuro Strategii Z-ca Dyrektora
Jan Łukaszewski Rada Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów
Mirosław Łukomski MODEHPOLMO Sp. z o. o. Prezes
Mariusz Majkut Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o. o. Prezes
Zygmunt Meyer Rada Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Przewodniczący
Piotr Mync Miasto Stargard Zastępca Prezydenta
Stefan Nowaczyk Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Szczecinie Wiceprzewodniczący
Marek Orłowski Szczeciński Oddział SARP Prezes
Edward Osina Przedsiębiorstwo Budowlane CALBUD Sp. z o. o. Prezes
Elżbieta Ostatek Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Z-ca Dyrektora
Barbara Paszkowska Autorska Pracownia Architektury URBICON Sp. z o. o. Prezes
Tomasz Pietras Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Dyrektor
Maciej Pirczewski Zachodniopomorski Klaster Budowlany przy PIG Przewodniczacy
Ewa Porada-Spieszny Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie Z-ca Dyrektora
Andrzej Preiss Kancelaria Adwokacka
Lesław Siemaszko Firma SIEMASZKO Sp. z o. o. Dyrektor
Piotr Sikora Megaron SA Prezes
Tomasz Sołdek Biuro Architektoniczne Makowski & Sołdek
Leszek Stachecki Wydział Budownictwa i Architektury ZUT Sekretarz Rady
Ewa Stanecka Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie Wojewódzki Konserwator Zabytków
Bartłomiej Szejba Zachodniopomorski Klaster Budowlany przy PIG
Piotr Tomaszewicz Tomaszewicz Development Sp. z o.o. Prezes
Daniel Wacinkiewicz Gmina Miasto Szczecin Z-ca Prezydenta Miasta Szczecin
Wojciech Zdanowicz Urząd Morski w Szczecinie Dyrektor
Przemysław Żurowski Konsbud Właściciel

Statut Rady

Statut

Rady Programowo-Gospodarczej Wydziału Budownictwa i Architektury

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Preambuła

Budownictwo pojmowane w szerokim zakresie stanowi jeden z głównych składników gospodarki narodowej. Wydział Budownictwa i Architektury kształci specjalistów w dziedzinach budownictwa, architektury i urbanistyki, inżynierii środowiska oraz wzornictwa. Troska o przyszłe losy zawodowe absolwentów, a w szczególności o ich przydatność dla gospodarki lokalnej i krajowej wymaga bieżącego konfrontowania programów nauczania z potrzebami gospodarki. Rada Programowo-Gospodarcza Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ma na celu ściślejsze powiązanie bieżących działań i zamierzeń Wydziału na najbliższe lata, ze strategią działania istotnych podmiotów gospodarczych regionu.

 1. Rada Programowo - Gospodarcza Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, zwana dalej Radą, jest społecznym, kolegialnym organem doradczym. Uchwały Rady podjęte w sprawach należących do jej kompetencji, mają charakter opiniotwórczy dla Dziekana i Rady Wydziału.
 2. Zadaniem Rady jest wymiana poglądów, dotyczących jakości kształcenia oraz oceny procesów adaptacyjnych absolwentów Wydziału, ze szczególnym uwzględnieniem ich przyszłych specjalności w nowych miejscach pracy. Misją Rady jest ściślejsze powiązanie środowiska naukowego i dydaktycznego z przedsiębiorstwami, władzami Regionu, administracją lokalną oraz z innymi podmiotami zatrudniającymi absolwentów Wydziału.
 3. Do kompetencji Rady należy inicjowanie i opiniowanie:
  • strategii rozwoju Wydziału,
  • wniosków w sprawie tworzenia i znoszenia kierunków studiów oraz specjalności na poszczególnych kierunkach studiów,
  • wniosków dotyczących merytorycznego zakresu studiów podyplomowych,
  • wniosków dotyczących zakresu kursów i innych form kształcenia pozastatutowego,
  • planów i programów studiów z punktu widzenia ich powiązania z potrzebami gospodarki,
  • kierunków promocji Wydziału Budownictwa i Architektury,
  • współpracy technicznej, naukowej i dydaktycznej z przedsiębiorstwami, zwłaszcza w organizowaniu praktyk zawodowych i staży,
  • zakresu i tematyki prac dyplomowych.
 4. W skład Rady wchodzą:
  • powołany przez Dziekana Przewodniczący,
  • wskazany przez Dziekana spośród pracowników Wydziału sekretarz Rady,
  • przedstawiciele zaproszonych do współpracy przedsiębiorstw,
  • przedstawiciele lokalnych branżowych organizacji zawodowych i samorządu zawodowego,
  • przedstawiciele władz samorządowych,
  • zaproszeni absolwenci Wydziału.
 5. Zaproponowany przez Dziekana skład Rady zatwierdza Rada Wydziału na jego wniosek, na okres kadencji władz Wydziału. Kadencja Rady jest zbieżna z kadencją organów kolegialnych uczelni.
 6. Tryb działania Rady:
  • Rada wybiera ze swojego składu pięcioosobowe Prezydium, które kieruje jej działalnością. Przewodniczącym Prezydium Rady jest z urzędu Przewodniczący Rady.
  • Prezydium Rady opracowuje program działania oraz kalendarz posiedzeń.
  • Posiedzenia Rady odbywają się przynajmniej dwa razy w roku.
  • Prezydium Rady ma prawo zaprosić na swoje posiedzenia lub na posiedzenia plenarne Rady inne osoby.
  • W posiedzeniach Rady w pełnym składzie oraz w posiedzeniach Prezydium uczestniczy Dziekan lub upoważnieni przez niego pracownicy Wydziału.
  • Obsługę administracyjną Rady zapewnia Wydział.
  • Posiedzenia Prezydium i Rady są protokołowane.
  • Uchwały Rady, w formie wniosku do Dziekana lub Rady Wydziału, podejmowane są w drodze głosowania, przy czym do przyjęcia uchwały potrzebna jest zwykła większość głosów w obecności minimum 50% członków Rady.

Nasi Partnerzy